సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

7, మార్చి 2012, బుధవారం

కలడె ? శ్రీకృష్ణ దేవ రాయలను బోలు తెలుగు భాషాభిమాని

తమిళ కన్నడ దేశ ధరణీ తలమ్ముల
తెలుగును వెలయించి దీప్తి కెక్కె
దేశ భాషల యందు తెలుగు లెస్సని పల్కి
భాషాభి మాన ప్రాభవము జూపె
అష్ట దిగ్గజముల నౌదల నెక్కించి
తెలుగు కవితకు పందిరులు బెట్టె
మణిపూస నాముక్త మాల్యద రచియించి
దీటైన కవిరాజ తేజ మొదవె

కలడె శ్రీకృష్ణ దేవ రాయలను బోలు
తెలుగు భాషాభి మాని యీ తెలుగు నేల ?
తెలుగు నేలంగ మరల రా దిగుము భువికి
మంగళారతు లిడుదు తెలుంగు రాయ !