సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

3, జులై 2012, మంగళవారం

గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా - శ్రీసాయినాధుని ఏకాదశ సూత్రాలు


శిరిడి జేరు టెల్ల సిరులకు మార్గమ్ము

సర్వ దు:ఖ హరము సర్వ శుభము

నీదు దర్శనమ్ము నిత్య కళ్యాణమ్ము

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


 తనర నెవరి కైన ద్వారకా మాయిని

జేరి నంత శాంతి చేరు వగును

అరయ నార్తు డైన నిరుపేద కైనను

శ్రీని వాస సాయి !శిరిడ రాజ !



పరమ పురుష ! నీవు భౌతిక దేహమ్ము

వీడి వర సమాధి కూడి ఉన్న

నాడు సైత మవని నప్రమత్తుండవే

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


నీదు భక్త జనుల నిత్య రక్షణ భార

మొనసి వర సమాధి ముఖమునుండె

మోయు చుంటి వెంత మోదమ్ము రా నీకు

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


శ్రీ సమాధి జేరి చేయెత్తి పిలిచిన

పలికి మాటలాడు ప్రభుడ వీవు

శ్రీ సమాధినుండి చేయెత్తి దీవించు

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


 నిన్నాశ్ర యించు వారిని

పన్నుగ నిను శరణు జొచ్చు భక్తజనుల నా

పన్నుడి వై రక్షించు ట

నెన్నగ నీ బాధ్యత యని యెంతువు సాయీ !


 నీయందు దృష్టి నిలుపుచు

పాయక నినుకొలుచు నట్టి భక్త జనుల పై

శ్రీయుత నీకటాక్ష శ్రీ ల

మేయము గా బరపుచుందు మేలుర సాయీ !


సత్య మెరుగ లేక సంసార బంధాల

జిక్కి బాధలొందు జీవజనుల

బరువు మోయ నీవు ప్ర త్య క్ష మౌదువు

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


ఎవరు గాని నిన్ను నెద నిండ భావించి

నీసహాయము కొర కాస పడిన

తక్షణాన నీవు తగ నాదు కొందువు

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 శ్రీ భాగ్య నిధులు గూడుచు

నీ భక్తుల గృహములెల్ల నిండారును నీ

యే భక్తుని గృహ మైనను

శోభనమే లేమి చొరదు శుభకర సాయీ !



సర్వ కార్య ధర్మ నిర్వహణ లన్నియు

శ్రీసమాధినుండె జేతు ననుచు

మాట ఇచ్చి మమ్ము మన్నించినావురా

శ్రీ నివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !