సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

11, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

‘ తెలుగు బ్లాగర్లు ’ దివ్వెలై వెలుగు గాత !
                                                    దీపావళి శుభాకాంక్షలు

               


                              
ఆరోగ్య దీపమ్ము హాయిగా వెలుగొంది

భువికి మహాభాగ్య మొలయు గాత !

ఐశ్వర్య సందీప్తు లంత కంతకు హెచ్చి

సిరులతో లోగిళ్ళు పొరలు గాత !

కోర్కెల దివ్వెలు క్రొత్త వెల్గులు దెచ్చి

జీవన సౌఖ్యాలు చెలగు గాత !

విజయాల దీపాల వెల్గు వెల్లువ వచ్చి

బ్రతుకులో బంగారు పండు గాత !

 

అన్నిటికి మించి బుథులలో నలరు జ్ఞాన

లక్ష్మి   లోకైక దీపాంకుర మయి వెలిగి ,

భువిని చైతన్య పరచి యీ భువనములకు

తెలుగు బ్లాగర్లు దివ్వెలై వెలుగు గాత !