సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

14, ఫిబ్రవరి 2013, గురువారం

శ్రీ సాయి నాథుని సర్వదేవతా సత్తాక మూర్తి మత్వం


శేష నగము జేరి చెలు వార కొలువైన

వేంకటేశ్వరుడవు వెలయ మాకు

కలల పంటవైన యిల వేల్పు నీవెరా

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

తిరుమ లేశు నెదను దీటు గా కొలువైన

అమ్మ- త్రిభువనాల కండ దండ

పరమ సాధ్వి యైన పద్మావతియె నీవు

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

తాను విశ్వ మందు తన యందు విశ్వమ్ము

" తామరాకు నీరు " తనరు భంగి

వెలయు విష్ణు రూప ! విశ్వావనీ నాధ !

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

పసిడికి నిలువెల్ల భాసురంబగు కొల్వు

శ్రీకరముల నెలవు చిత్త మెల్ల

సిరులు రూపు దాల్చు శ్రీలక్ష్మి యే నీవు

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

సకల శుభము లిచ్చి సాయుజ్యముల నిచ్చి

సగము తనువునిచ్చి సత్కరించు

భక్త సులభు డైన పరమేశ్వరుడ వీవు

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

అరయ ప్రాణికోటి కాహార మిచ్చేటి

అమ్మ త్రిభువనముల కన్న పూర్ణ

సర్వ మంగళ , శుభ , శర్వాణి యే నీవు

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

విశ్వ స్రస్ట తాను విశ్వమ్ము సృజియించి

మొదలి జన్మలరసి విధి లిఖించె

బ్రహ్మ నీవె పరమ బ్రహ్మమ్ము నీవెరా

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

వరలు దేహమెల్ల వాగర్ధ విభవమ్ము

భావ సంపదల ప్రభావ మయము

ఎరుక రూపు దాల్చు పర శారదే నీవు

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

రామ నామ మధుర రస ధార సేవనా

నంద మహిమ లెన్న నాతరంబె

సాయి రాము డనగ సర్వోన్నతుడ వీవె

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

శ్రీ రాము పత్ని , జనకజ ,

గారాముల భూమి పుత్రి , కమనీయ ,దయా

వారాశి , సీత నీవయి

కారుణ్య రసాబ్ధి దేల్చి కావర సాయీ !

 

శ్రీరాము బంటు , అంజని

గారాముల కూర్మి సుతుడు , కరుణాంబుధి , మా

కారాధ్యు డైన మారుతి

నీరూపున గాంచు వరము నియ్యర సాయీ !

 

పూర్వాద్రి రూప ! పశ్చిమ

పర్వత రూపాయ ! తే నమామి యటంచున్

సర్వేశుడవగు దినకరు

సర్వోన్నత మూర్తి ! నీకు సన్నుతి సాయీ !

 

తివిరి భూజనులకు దేదీప్య మానమై

వెలుగునిచ్చి బ్రోచు వేద వేద్య !

తిమిర సంహరణకు దీప్తి నీవేనురా !

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !

 

చలన రధము నీవు సారధి యును నీవు

కొదమ గుర్రములును రధియు నీవు

చరమ పధము నీవు చైతన్యమే నీవు

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడిరాజ !

 

మదిని నిన్ను బెట్టి మొదలిడి నట్టి యే

కార్య మైన సఫల కారియగును

యింత కన్న జనులు యేమి కోరేరు రా

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !