సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, జనవరి 2014, శుక్రవారం

ఆకాశం గగనం శూన్యంఆకాశం గగనం శూన్యం
అవనియే సర్వస్వం
ఐనా ,       
సున్నాగాడు'
అంతా తన గొప్పేనంటాడు  
మగాడు గనుక -
ఈ రత్నగర్భ సర్వస్వ
తానాడుది గనుక ఉపేక్షిస్తుంది -
కానీ ,
ఆ మొద్దబ్బాయికి
ఊపిరులూదిందీ ,
హృదయ స్పందన నేర్పిందీ ,
మూర్తిమత్వాన్ని సమకూర్చిందీ ,
చైతన్య పరచిందీ ,
ప్రేమించడం నేర్పిందీ ,
పరిపూర్ణతను ప్రసాదించిందీ ,
ముక్తి మార్గాన్ని చూపించిందీ ,
తుదకు -
మోక్షమిచ్చేదీ
ఈ అపురూప అనుగాగ దేవతే మరి !
 నీలిగే నింగి కోణంగీ !
అసలు సంగతిదీ -
అన్నీ సమకూర్చేక
అందలం ఎక్కడం అందగించదు
ఆకాశ తలం పైకెక్కిన ఆ కళ్ళను
కాస్త అవనికి దించు
అంతా అర్థమౌతుంది
ఈ నేల బాల తన సత్తా చూపిందంటే
నీ కస్తిత్వమే ఉండదు మరి !