సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, మార్చి 2014, సోమవారం

అద్భుతము గద ! ప్రకృతి ఉగాది యందు
ఉగాది శుభాకాంక్షలు
ఉగాది శుభాకాంక్షలు


నేల ననలేసి మొగ్గలు పూలు పూచి
శోభనానికి సిధ్ధమై చూలు కొఱకు
త్వర పడెడు ముద్దరాలయ్యె – చెఱకు గడను
దూసి పూదూపు సంధించె ధూర్తు డెవడొ !

వత్సరము కాది మనోజ్ఞమై వరలు ప్రకృతి
శోభనము గూర్చె నెవ్వడు !  చూడ వాని
మానసపు కాంక్ష తీరు నేమనగ వచ్చు !
అద్భుతము గద ! ప్రకృతి ఉగాది యందు

ఒడిసి అతని మనోకాంక్ష నుర్వి మీది
ఇచటి ప్రకృతి పట్టి బంధించి నిల్పి
ఏటి కేడాదిగా రమణీయ మగుచు
జయ ఉగాది వసంతమై సాగు గాత !