సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

శుభ కామనలుఅనంత విశ్వమే క్రమపధ్దతిలో నడుస్తోంది
విశ్వాంతరాళంలోని నక్షత్ర , గ్రహాది సకలమూ
క్రమపధ్ధతిలో నడుస్తోంది .
అందులోని భూమి కూడా క్రమపధ్ధతిలో నడుస్తోంది .
భూమిపైన వసంతాది ఋతువులూ ,
కాలాలూ క్రమపధ్ధతిలో నడుస్తున్నవి .
భూమ్మీది పశువులూ , పక్షులూ కూడా క్రమపధ్ధతిలో
జీవనం సాగిస్తున్నవి .
కాని ,
మనిషి మాత్రం
అహంకార జ్ఞానం పెరిగి ,
తెలివి ముదిరి ,
క్రమపధ్దతిని గాలికొదిలేశాడు .
నీతినియమాలు నీళ్లకొదిలేశాడు .
దైవాన్ని స్వార్ధం కోసం
మతాన్ని హింస కోసం
ధర్మాన్ని పాపం కోసం
సత్యాన్ని బొంకు కోసం
వాడుకుంటున్నాడు .

కాలం మార్పు తెస్తుందంటారు .
ఈ క్రొత్త సంవత్సరమైనా
మేధావి లోని
గతి తప్పిన వికృత మతిని
మారుస్తుందేమో చూద్దాం .
శుభ కామనలు 2015 కు .