సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

8, జులై 2015, బుధవారం

..... వినుట విఙ్ఞత కద ! .....

పిడివాదమను రోగ పీడితుల్ కొందరు
సహనమ్ము కోల్పోయి సంచరింత్రు
జ్వలిత హింసానంద సైకోలు కొందరు
అఙ్ఞాత రూపాన యరచు చుంద్రు
పాండిత్య బురదలో పడి దొర్లు కొందరు
తప్పులెంచుటె తమ గొప్ప యంద్రు
చెత్త రాతల కొంగుశ్రీల భూషించుచు
కొందరు పరవశంబందు చుంద్రు

కూటముల్ గట్టి కొందరు కూడి మాడి
పూని తమలోన తారు మెప్పులు వహింత్రు
సంయమనము పాటించరు చాల మంది
తెలుగు బ్లాగుల కామెంటు ధీరు లరయ .

అన్నియును తమకె తెలియునన్న యహమె ,
యతిశయమె మూలమింతకు _ స్వాతి శయము
వీడి , యితరులు చెప్పేది కూడ వినుటె
విఙ్ఞత కద ! , యిచ్చోట సర్వఙ్ఞు లెవరు ?