సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

16, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

చేయ దగినవి చేసిన చెరుపు దప్పు


బాధ్యతల్ నేర్పరు పలువురు పేరెంట్సు

అమెరికా ఉద్యోగ బ్రమలు దప్ప

సబ్జెక్టు రుబ్బించు  చదువు కార్ఖానాలు

విలువలు నేర్పవు కలలనైన

ఎటు చూచినా మద్యమేరులై పారించు

ప్రభుతకు ట్యాక్సులే పరమ ముదము

అందు బాటున గల వశ్లీల సైటులు

నెట్టులు నెట్టులు నెట్టు నిండ

 

తల్లి దండ్రులు , స్కూళ్ళు   బాధ్యత వహించి

నవ సమాజము , ప్రభుతలు యువత కొఱకు

చేయ దగినవి చేసిన చెరుపు దప్పు

రేపటి సమాజ ముత్తమ రూపు దాల్చు.