సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

4, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

...... వరలు గురులకు పాదాభి వందనములు


బ్రతుక లేనోడురా బడిపంతు లను మాట
నాటి యొజ్జదనపు గీటు రాయి
బ్రతుక నేర్చిన వాడు  బడిపంతు లను మాట
నేటి దుర్నీతికి నిలువుటద్ద
మపుడు పేదరికాన  మ్రగ్గు చుండియు గూడ
వృత్తి ధర్మము దప్ప వేరెరుగరు
మంచి జీతాలతో మించి జీవించుచున్
వేర్వేరు పనులందె వేడ్క యిపుడు
 
ఘన ముపాథ్యాయ వృత్తి  ,  ఆ గౌర వాని
కెవ్వ రర్హత పొంది దీపింతురో  
హానుభావులై  ,  వృత్తి ధర్మాను సరణి
వరలు   గురులకు  పాదాభి వందనములు .   
 

వచ్చు చున్నాడు కన్నుల భాగ్యమనగ

 

శిరముపై కమనీయ శిఖి పింఛముల వాడు
చెవుల కుండల దీప్తి చెలువు వాడు
నుదుటిపై కస్తూరి మృదు తిలకముల వాడు
ఉరమున కౌస్తుభం బొలయు వాడు
నాసాగ్రమున గుల్కు నవ మౌక్తికము వాడు
కరమున వేణువు మెరయు వాడు
చర్చిత మైపూత హరి చందనము వాడు
గళమున ముత్యాల కాంతి వాడు
 
తరుణ గోపికా పరి వేష్ఠితముల వాడు
నంద గోపాల బాలు డానంద హేల
లీల బృందావనము రాస కేళి దేల
వచ్చు చున్నాడు కన్నుల భాగ్య మనగ .