సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, మే 2016, శుక్రవారం

మన ఘన పాప భరిత చరితచింపిరి జుట్టుకు చీకుగుడ్డను జుట్టి
కనుగుంట్ల ప్రాణాలు మినుకు చుండ
కడుపు డొక్కంటుక కనలుచుండ , నడుము
చుట్టూత ముదుక కచ్చుడము దోపి
మొల మ్రోకు కొక ప్రక్క  ముంత వ్రేలాడంగ
చీపు రింకొక ప్రక్క జీరలాడ
భూస్వామి చెప్పులు భుజముపై వ్రేలాడ
దిసకాళ్ళు తోళ్ళూడ దిగిచి నడువ

కుల వివక్ష కస్పృశ్యతా విలయ తాండ
వంపు రోగములకు బలిపశువులగుచు ,
మనిషులుగ నాడు తమను తా మరచి బ్రతుకు
బడుగులే సాక్షిగా పాప  భరిత చరిత .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి