సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

16, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

స్తవనీయ మైన హైందవము నాది

ధర్మంబు దప్పని  దశరథ సుతు డేలి
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది
శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ  చెప్పిన గీతతో
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది
వాల్మీకి వ్యాసుల  వర పురాణాలతో
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది
జైన బౌధ్ధాది సంస్థల కలయికలతో
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది

శంకరులు సాయి పరమహంసాది  గురు ప
రంపరల బోధనలతో  విరాజ మాన
మై , మహోన్నత సంస్కృతీ మహిత ఘనత
దాల్చి , స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి