సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

3, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

నీతిమంత పాలనా ప్రతిభ .....

శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ
ప్రభవించి నడిచిన భరత భూమి
వేదాది వాజ్ఞ్మయ విజ్ఞాన వీచికల్
పరిమళించిన పుణ్య భరత భూమి
బౌధ్ధాది మతముల వర బోధనామృత
ఫలములు మెక్కిన భరత భూమి
గాంధీ మహాత్ముని ఖడ్గమయి అహింస
దొరల చెండాడిన భరత భూమి

ఘనత వేనోళ్ళ బొగడంగ కనుల యెదుట
రాజకీయ రంగమున విరాజమాన
దక్షతలు గలట్టి మన ప్రధాని నీతి
మంత పాలనా ప్రతిభ రవ్వంత చాలు .
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి