సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

22, సెప్టెంబర్ 2016, గురువారం

జయము జయము శిరిడి సాయికి


సాయి మందిరాలు  సమతకు నిలయాలు
కులము మతము లచట నిలువ రావు  ,
మూర్తి పాద పద్మ ములు తాకి  పులకించు
ఫలము పొంది రిచట భక్తులెల్ల  .

సాయిని  'తన'వాడని 'ప్రతి
సాయి ప్రభుని గొల్చు వాడు ' సతతము తలచున్  ,
సాయియు 'ప్రతి భక్తుని' తన
చేయారగ 'దరికి' దీసి చెలువము జూపున్  .

సకల దేవతలను  సాయి రూపున జూచి
భజన చేయు విథము ప్రబలె నిపుడు  ,
సాయి మందిరాలు సకల దేవతలకు
పూజలందు క్షేత్ర ములయి వెలిగె .

మందిరాన వెలయు మహిమాన్వితామూర్తి
పాద పూజ చేసి పరవశించు
భాగ్య మిచట దొరుకు  ,  భక్తుల కింకేమి
కావలయును  ? శాంతి గన్న పిదప  !

సాయి మాకు ప్రభువు - సన్మార్గ దర్శియై
మమ్ము నడిపి బ్రతుకు మనుపు చుండె  ,
అండ నిలిచి పలికి  అభయ హస్తమ్మిచ్చి
కష్ట కాలమందు కాయుచుండె  .