సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

18, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

ఏ వ్రేలు పట్టి .....

ఏ వ్రేలు పట్టి తా నిలను నడిపించెనో
ఆ వ్రేలు తన కూత మగునొ లేదొ
ఏ బాల్యమునకు తా నింత ఙ్ఞాన మిడెనొ
ఆబాల్య మండయై ఆదు కొనున
ఏ తీగె సాగుట కెండు కట్టెయి నిల్చి
పెంచిన పొదరిల్లు ప్రియ మొసగున
కౌలు రైతిట వచ్చి  నిలువు కట్టెకు నీడ
నొనర నిచ్చున  పెద్ద మనసు గదుర

షష్టి సప్తతియు నశీతి చని  సహస్ర
పున్నములు జూచె నీ వృధ్ధ మూర్తి , యితని
సాదుకుందురొ లేదొ , ఈ స్వాదు ఫలము
రాలు నందాక బిడ్డలు మేలు దలచి .

16, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

స్తవనీయ మైన హైందవము నాది

ధర్మంబు దప్పని  దశరథ సుతు డేలి
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది
శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ  చెప్పిన గీతతో
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది
వాల్మీకి వ్యాసుల  వర పురాణాలతో
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది
జైన బౌధ్ధాది సంస్థల కలయికలతో
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది

శంకరులు సాయి పరమహంసాది  గురు ప
రంపరల బోధనలతో  విరాజ మాన
మై , మహోన్నత సంస్కృతీ మహిత ఘనత
దాల్చి , స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది .

కలగనండి .....


కలగనండి , కల సాకారమగు వరకు
జయశీలురై కృషి సల్పుడనియె
ఆలోచనారీతు లందరివలె గాక
క్రొత్తగా నుండుట కోరుకొనియె
బలమైన సంకల్ప ప్రతిక్రియ యొక్కటే
గెలుపు దారులు వెదికించు ననియె
స్తబ్థత విడనాడి చైతన్యమొందిన
ఫలితాలు వెన్నంటి వచ్చుననియె

ప్రతి పలుకులోను మార్గదర్శనము చూపి
దేశప్రగతికి బాటలు వేసినట్టి
దార్శనికుడు ' కలాం' మహితాత్ముడు , నిజ
మైన 'భారత రత్న' , మహా మహుండు .