సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

30, మార్చి 2017, గురువారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 2

  భగవాన్
గొలగమూడి వెంకయ్య స్వామి
-------------------------------------
బ్రతికి నంత వట్టు పరమాత్మ కళలతో
బ్రతికి ప్రజల కొఱకు పాటు పడితి ,
జనులు దేవు డనుచు వినుతించ , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .       -- 1

దేహ ధారి యగుచు దీపించు నానాడు
వర సమాథి యందు వరలు నేడు
నిన్ను నమ్మినాము , నిలుమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 2

వ్రేలి ముద్ర వేసి వెచ్చించి  తపమును
చీటి వ్రాసి యిచ్చి  శ్రీలు  కలుగ
మాకు తోడయితివి , మాన్యుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు  నీదు చరణములకు  .    -- 3

జబ్బు చేసి నపుడు  సాగి పై పంచతో
విసిరి , దారములను  వేసి  మెడను
బాగు చేసినావు పరమాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 4

పేద ప్రజల గాచు పెన్నిధి నీవయ్య
ఆరు లక్ష చూపు లందు జూచి
ఆదుకొమ్ము మమ్ము , చేదుకో , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 5

బ్రతుకు బరువు మ్రోయ  గతి నీవె యని పూని
వచ్చి కొలుచు వారి వరదు డగుచు
గొలగమూడి లోన కొలువైన వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 6

గొలగమూడి జేరి కోవెల దర్శించి
నీ సమాథి తాకి నిన్ను దలచి
మ్రొక్కు కున్న తీరు మ్రొక్కులు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 7

అన్నదాన సత్ర మందున కూర్చుండి
భోజనమ్ము తిన్న పుణ్య జనుల
తృప్తి కొలువ లేము , ఆప్తుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 8

గొలగమూడి యాత్ర తలచుట తోడనే
అడ్డు దొలగి క్షేత్ర మరుగు వరకు
క్షేమ మరసి గాచు శ్రీలుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 9

నోరు దెరిచి ఆదినారాయణా ! యన్న
పిలుపు విన్న వెంట ప్రియము గూర్చ
నీవు వత్తు వనుట నిజమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 10

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి