సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

8, జులై 2018, ఆదివారం

కుల్లూరు హైస్కూల్ లో పురస్కారాలు

కుల్లూరు హైస్కూల్ లో ఈరోజు SSC స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చిన విద్యార్థులకు ....
నగదు పురస్కారాలు , మరియు రోలింగ్ షీల్డులు
బహూకరించడం జరిగింది .
1 . శ్రీ దరిమడుగు . జగదీష్( USA) తన తాత శ్రీ దరిమడుగు . కామయ్య మరియు నానమ్మ వసంతమ్మ గార్ల జ్ఞాపకార్థం ....
బాలురలో ఫస్ట్ K.GURUSAI SAKETH  కు
పదివేలు నగదు రోలింగ్ షీల్డు
బాలికలలో ఫష్ట్ N.NAVYA కు పదివేలు నగదు
రోలింగ్ షీల్డు బహూకరించారు .
2 . శ్రీమతి లక్కాకుల . రత్నమ్మ గారు తన భర్త
శ్రీ లక్కాకుల . వెంకటరత్నం గారి జ్ఞాపకార్థం
SSC స్కూల్ ఫస్ట్ K .GURUSAI SAKETH కు
పదివేల నగదు పురస్కారం అందజేశారు .
3 . శ్రీ లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారు
తన భార్య  శ్రీమతి లక్కాకుల . సుభాషిణమ్మ గారి
జ్ఞాపకార్థం  SSC స్కూల్ ఫస్ట్ K.GURUSAI SAKETH కు పదివేల నగదు పురస్కారాన్ని
అందజేశారు .
ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీమతి మాదాసు .నళినమ్మ గారు ,
 MEO , HM , ఉపాధ్యాయులు , గ్రామపెద్దలు , విద్యార్థులు , తలిదండ్రులు పాల్గొన్నారు .