సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

21, నవంబర్ 2018, బుధవారం

మా శివాలయంలో కూచిపూడి ప్రదర్శనం

          మా చిరంజీవులు కుమారి ' తిరుమలశెట్టి ఆముక్త ' ,
                  తోట పూర్ణసాయి ల నృత్యప్రదర్శనం