సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

21, మే 2019, మంగళవారం

వట్టిమాటలు కట్టిపెట్టోయ్ .....

నేను మా కుల్లూరు పోలేరు తల్లి ఆలయప్రాంగణంలో నాటి పెంచుతున్న
అనేక ఫలవృక్షాలలో కాపుకొచ్చిన జామఫలాలు .
స్ఫూర్తి : వట్టిమాటలు కట్టి పెట్టోయ్
             గట్టిమేల్ తలపెట్టవోయ్ .....