సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

28, మే 2019, మంగళవారం

ఆంధ్రా జనా స్సుఖినో భవంతు


విభజించి ఆంధ్రకు  విద్రోహ మొనరించి
ఘనశత్రువై నిల్చె కాంగిరేసు ,
విభజన తోడుగా విద్రోహ మొహరించి
తదుపరి బీజేపి తాను నిలిచె ,
పాలనా రతుడని  బాబు నెంపిక చేయ
సొంత మనుజుల చేత చింతదీర్చె ,
రాజధానీ లేదు  ప్రజల బాగూ లేదు
నాయకుల్ దోపిడీ చేయ బట్టి ,

మొదటి శత్రువు కాంగ్రెసు , మది దలంప
రెండు బీజేపి , మూడు సారించి చూడ
తెలుగు దేశము శత్రువుల్ , తెలియ నొకటి
మించి యింకోటి ,  మన పుట్టి ముంచినారు .

అతి సమర్థుడనుచు మితిమీరి వోట్లేసి
ముఖ్యమంత్రి జేయ ముదురు గనక
రాజధాని యనుచు రంగులు చూపించె
బైర్లు క్రమ్మె తెలుగు ప్రజకు కళ్ళు .

జిమ్మిక్కుల కోట్లు పడవు
తిమ్మిని బమ్మినిగ జేయు ధిషణుల నికపై
నమ్మరు జను , లెవరు తమకు
కమ్మని పాలన నొసగిన , గణుతింత్రు సదా .

వైసీపీ పాలనలో
వాసింగనుగాక ! ఆంధ్ర , వరణీయంబై ,
మోసాలకు , వేషాలకు ,
కాసుల దందాకు తొలగుగాక ! వినుతమై .