సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

22, జులై 2019, సోమవారం

సంకల్పం రూపుదాల్చింది


ఈరోజునుండి ఇరవైమందికిపైగా అన్నంపెట్టే మహత్కార్యం ప్రారంభించాను .
ప్రతిదినం ఈమహత్కార్యం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని పెద్దలు , మిత్రులు ఆశీస్సులందించండి .