సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

15, ఆగస్టు 2019, గురువారం

నేనిచ్చిన నగదు పురస్కారాలుSSC 2019 మార్చి టాపర్స్ కు
నగదు పురస్కారాలు .
ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ,
కుల్లూరు .