సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

క్రొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2020

కృతఙ్ఞతలు
********
కిరణ పుంజము లద్ది ధరణికి శక్తి ప్ర
సాదించు తరణికి సాగి ప్రణతి
నిలువ నీడ నొసంగి నిలువెల్ల పొదివి సం
రక్షించు పుడమికి  ప్రణతి శతము
జీవమ్ము విరియాడ జేయు పావనమైన
గాలికి మనసా ప్రగాఢ ప్రణతి
త్రాగుట ,  కాహార సాగుకు దాతయౌ
నీటికి ఘనముగా మేటి  ప్రణతి

అక్షయముగా వనరు లిచ్చి , యడు గడుగున
మమ్ము గాచెడి పరమాత్మ కెమ్ములింతు ,
కడు కృతఙ్ఞత జూపించి ,  ఘనత వొగిడి ,
క్రొత్త వత్సర శుభవేళ చిత్త మరసి .