సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

18, మార్చి 2012, ఆదివారం

దిన దినాభి వృధ్ధి గను .....


తల్లి దండ్రి మనోల్లాస తన్మయత్వ

తాత్వికత నుండి జన్మించి ధరణి బడిన

మనిషి   తన ప్రమేయమె లేక , జనన మాది

తెచ్చుకొన్న లక్షణముల  దిరుగు చుండుతర తరాల నాటివి , తల్లి-దండ్రి ద్వార

రూపు , లలవాట్లు , బుధ్ధులు , రోగములును

సర్వము క్రమాను గతముగా సంక్రమించి

మనుట విధిరాత , ప్రారబ్ధ మనిరి , యైన -పెండ్లియై నీవు నీభార్య ప్రేమ మీర

బిడ్డలను గని  ఇవి   సంక్రమింప జేయ

న్యాయమా ?  సర్వ శుభ లక్షణాన్వితులుగ

పుట్టి జీవింప జేయగా బోలు గాని  తర తరాల నుండి తరలి , దరికి జేరి

మిమ్ము బాధించు అట్టి దైన్యమ్ము మార్చి ,

మిమ్ములను మీరు తీర్చి , మీ బిడ్డ బ్రతుకు

దిద్దుకొనుట మీ చేతిలోదే , తలంపమంచి యలవాట్లు , దైహిక – మానసికపు

సంతసము గూర్చు నారోగ్య సత్యములను ,

కోరికల మీద సంతృప్తి కూడి ,  కనిన

సంతు , శుభ లక్షణోపేత జనిత మగును  రూపు , లలవాట్లు , బుధ్దులు , రోగములును

సర్వమును సంతతిని కూడి సంక్రమించు

ననెడు సత్యాన్ని మరువని జనుల జాతి

దిన దినాభివృధ్ధి గను ,  సందియము లేదు


2 వ్యాఖ్యలు:

 1. అంత దాకా, 'స్వేచ్చా విహంగా
  ఉన్న 'ఆత్మా రాముడు'
  మనిషియై పుట్టాడు
  బందీ ఐపోయాడు ప్చ్ !

  జిలేబి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు