సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

1, జులై 2013, సోమవారం

అతడె పరమేశ్వరుండు - దయామయుండు

అతడె రాజాధి రాజు , విశ్వాధి నేత ,

సకల జగతీ చరా చరాశ్రయ ప్రదాత ,

సర్వ జగద్రక్ష , ఆనంద సాగరుండు ,

అతడె పరమేశ్వరుండు , దయామయుండు


చినుకు వర్షించు నతని తో చేరు కొరకు

చివురు చివురించు నతనితో చెలిమి కొరకు

పువ్వు పుష్పించు నతని కొల్వున తరింప

మనిషికే సందియ మతని యునికి యందుశక్తి యతని రూపు , సకల జగతి యతని

చిద్విలాసమ్ము , ప్రేమ భాసించు టతని

తత్త్వ , మతడు విరాట్ సత్య ధర్మ రతుడు ,

దర్శనీయుండు జగతి యంతటను నతడుఅతని సృష్ఠి అడుగడుగున నతి మనోఙ్ఞ ,

మత డగుపడు నన్నింట తా నద్భుతముగ ,

ప్రతి చరాచర రూపమ్ము నతని దివ్య

చేతనా ప్రభావిత వికసిత సుమమ్మెమొనసి జీవన సంద్రాన మునిగి పోవు

నావ నొడ్డుకు లాగ లేనపుడు మనకు

తోడుగా నిల్చి కాపాడు వాడె యతడు

కష్టములు తీరి నంతనే కనము గాని .....