సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

.... కేవలం కాముకులు .

సృష్టి స్థితి లయ కారకుడై

విశ్య మంతటను వ్యాపించి యున్న

జగన్నాధుడైన

ఆ పరమేశ్వరుడు  - విశ్వ ప్రేమికుడు .


పరమేశ్వర సృష్టి యైన

విశ్వాంతరాళంలో

కొంత భాగమైన మనభూమిపై

జీవించే సమస్త జీవరాశి

కాధార భూతుడైన

కర్మ సాక్షి

శ్రీ సూర్య నారాయణుడు -  జీవ ప్రేమికుడు .


భూమిపై విస్తరించిన

సమస్త జల తరు గిర్యాది వనరుల ద్వారా

జీవాన్ని పొదివి పట్టుకొని కాపాడు

ప్రకృతి మాత  - పృధివీ ప్రేమికురాలు .


ఆయాయి కాలాలలో అవతరించి

పుడమి జనుల నుద్బోధించి

మానవ జాతికి మార్గ నిర్దేశం చేసి

సజీవంగా మానవ జాతి హృన్మందిరాలలో

కొలువున్న ప్రవక్తలు  - మానవ ప్రేమికులు .


సృష్టి ధర్మాచరిత

సహ జీవన మాధుర్యం నుండి

బిడ్డలను కని , పెంచి ,

అవ్యాజానురాగాన్ని పంచే

తలి దండ్రులు  - సంతాన ప్రేమికులు .


మానవులను

పశుత్వం నుండి వేరు చేసి

విజ్ఞానాన్నందించే

ఉపాథ్యాయ గురువులు - శిష్య ప్రేమికులు .


మానవ జాతి సుఖజీవనం కోరి

జీవిత మంతా

ప్రయోగ శాలల కంకితమై

క్రొత్త క్రొత్త ఆవిష్కరణల నందించే

సైంటిస్టులు  - మానవ మనుగడ ప్రేమికులు .


శారీరక , మానసిక దయనీయ స్థితిలో

తమ వద్దకు వచ్చిన

రోగులకు

స్వాస్థ్యాన్నందించే

వైద్య నారాయణులు - మానవారోగ్య ప్రేమికులు .


అడుగడుగున మానవ హితమే

మహోన్నతాశయంగా

జీవన యానం సాగించే

సాహితీ మూర్తులు ,

కళాకారులు ,

కార్మికులు

నిరంతర - జన హిత ప్రేమికులు .


కానీ , -----

పరమేశ్వరుణ్ణి కూడా

అసంబధ్ధ కర్మ క్రతువుల లోకి లాగి

జనం అమాయకత్వాన్ని ఆసరా చేసుకొని

అజ్ఞానాన్ని బోధించే అంధ విశ్వాసులు –


పరమేశ్వర నిబధ్ధమై

నిర్దుష్టమై

నిర్దిష్ట గమనంలో సాగే

విశ్వాంతరాళ

జ్యోతిశ్చక్రానికి

వక్ర భాష్యాన్ని కట్టి

పరతత్త్వంలోనే

చెడు వెదికే కార్తాంతికులు  -


నిరంతరం జన జీవనంలో ఉన్నామని
జనాన్ని భ్రమింప జేస్తూ
ప్రజా సేవలో తరిస్తున్నామని భ్రమింపజేసుకుంటూ
స్వార్థం తప్ప
జనహిత మెరుగని

నీతిబాహ్యులైన

యావత్ రాజకీయ నేతలు  -


పడుచు ప్రాయపు

ప్రలోభాల నధిగమించు

బలిమి లేక

మోహావేశాలకు

బానిసలై

పెడత్రోవ పట్టి

బాధ్యతలను విస్మరించే

యువతీ యువకులు  -


వీళ్ళంతా , -----

ఎప్పటికీ

ప్రేమికులు కాలేరు .


కేవలం

కాముకులు .