సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

23, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

దీపావళి శుభాకాంక్షలు
అందరి జీవితా లారోగ్య దీపాల
వెలుగులతో నిండి విరియు గాత !

అందరి జీవితా లైశ్వర్య దీపాల
వెలుగులతో నిండి విరియు గాత !

అందరి జీవితా లందున పరిపూర్ణ
విజయాల వెలుగులు విరియు గాత !

అందరి జీవితా లందు భద్రత కల్గి
వెలుగుల రక్షణ విరియు గాత !

మంత్ర తంత్రాలు జ్యోతిష్య మాది  వృత్తు
లు గొని , అంధ విశ్వాసములు రగిలించు
బుధుల దుర్మార్గ మికనైన పోవు గాత !
విశ్వ కళ్యాణ ధీధితుల్ వెలయు గాత  !