సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

11, నవంబర్ 2015, బుధవారం

విజ్ఞత యను దీపావళి వెలుగు గాత !


రఘువంశ సోము డా రాముడేలిన భూమి
సీతా మహా సాధ్వి మాతృ భూమి
గీతా ప్రబోధి శ్రీ కృష్ణుండు జన్మించి
ధర్మంబు నిలిపిన కర్మ భూమి
సిధ్ధార్థు డుదయించి బుధ్ధుడై జగతికి
దారిచూపించిన ధర్మ భూమి
వేదాది విఙ్ఞాన శోధనల్ విరిసి _ ప్ర
పంచ గురువయిన భరత భూమి

మొదటి నుండి దుర్మార్గ విముక్తమై  వె
లుంగు భూమి , యిపుడు గూడ భంగ పడక
వివిధ సామాజిక రుజలు వీడి ,  ప్రజల
విజ్ఞత యను దీపావళి వెలుగు గాత !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి