సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

8, మార్చి 2015, ఆదివారం

ఏ పదముల నిను బొగడను ఇంతీ ?


అనురాగపు మనోజ్ఞతల అపురూపమా !

నట్టింటను నడయాడే నయన మనోహరమా !

అమ్మా నాన్నల నోముల కమృత ఫలమా !

పరాశక్తి ప్రతిరూపపు ప్రకృతి వరమా !


ఏ పదముల నిను బొగడను ఇంతీ !

ఇల వెలసిన అమృత పూర్ణ స్రవంతీ !

నీవు లేక మగ జాతికి నిలువ నీడ లేదు

నీవల్లే పురుషార్థపు పుణ్య ఫలము పొందు


నీ కడుపున ప్రభవించుటె నిజమని తెలియని మూర్ఖుడు

నీ నీడనె బ్రతుకు నీడ్చునిత్యాహంకారుడు


అజ్ఞానపు టంథకార పురుషాహంకారం

‘ అమృతమయి  జ్ఞానజ్యోతి

అండతోనె దూరం


ప్రతి మహిళా ‘ పరాశక్తి ‘.

ప్రపంచాన్ని నడిపించే

ప్రతిభా పాటవ శక్తుల

ప్రభావాల ప్రతిరూపం


ప్రతి తల్లీ తన తనయుడు

థర్మ నిరతు డవ్వాలని

ప్రతిన బూని శాసిస్తే

థర్మ పతితు డయ్యేనా ? ? ?

_ అమృత మయులైన 
మాతృ మూర్తులందరికీ 
మహిళాదినోత్సవ
శుభాకాంక్షలు  _