సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

28, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

తీరు మార్చు కున్న తెలుగు బ్లాగుల పూదోట


చిరు హాస్యముల జల్లు  సేద దీర్చెడు చోట

వికటాట్ట హాసాలు   వీను లదిరె

సంస్కార విలసిత  చర్చ లుండెడు చోట

రచ్చలు రావిళ్ళు వచ్చి చేరె

పులకించి  రచనల  ప్రోత్సహించెడు చోట

తిలకించు వారేరి ?   తీరు మారె

కుల గజ్జి , ప్రాంతీయ కొట్లాటతో నిండి

తెలుగు సౌహార్దాలు  నలిగి పోయె

 

వెరసి పిడికెడు గొంతుకల్  వెరపు దక్కి

తెలుగు బ్లాగుల పూదోట తెంచి పోసి

మించి  తాజెడ్డ కోతి ... సామెత  చరించ

నిన్న మొన్నటి సౌరులు  నేడు కనవు .