సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

26, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

ఏవేవో యుపద్రవములు రావచ్చు .....


చంద్ర గ్రహము   భూమి శక్తికి లోబడి

కక్ష్యయందు దిరుగు   గడచి రాదు

భూమి దరికి  వచ్చిపోవుటల్ సహజమే

దాని కక్ష్యలోని దారి యదియె

 

వెరపేల ?  చంద్రుడీగతి

వరభూమికి డగ్గరించి వచ్చు భ్రమణముల్

చిరపరిచితమే _ జ్యోతిష

వరులారా !  కీడటంచు పలుకగనేలా ?

 

చంద్రశక్తి  భూమిశక్తిలో నారవ

వంతుకూడలేదు   వగచనేల ?

పుడమిచుట్టుదిరుగు  భౌమ్యోపగ్రహమైన

చంద్రగ్రహము జూచి   జడువనేల ?

 

ఏవేవో యుపద్రవములు

రావచ్చునటంచు నిట్టి రాయిడి పెట్టే

ఏవంవిధ జ్యోతిష్యము

భావింపగ   వీరి తీరు భాదించు కడున్

 

బోడిగుండుకు మోకాల్కి  ముడిభిగించి

ముచ్చటలుజెప్పు జ్యోతిష్య  మూర్తులార

ఇంకనైన నసత్యాల వంకబోక

జనహితమ్ము కోరి  ఘన ప్రశంశ గొనుడు

 

విశ్వమంతయు నియతమమై విశదమైన

క్రమము పాటించు చుండ   బుధ్దిమతులు  తమ

బుధ్ధి పాటవమును  వక్రపోకడలకు

వాడు చుండుట న్యాయమా ?  వలదు వలదు.  

20, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

హే మహాత్మ ! రాథికాశ్యామ ! మీ ప్రేమ రాగమయము

 
 
 
 
 
 
 
దూరాన చంద్రుండు దొంగ చూపులు చూచి
కొలనిలో వెన్నెల  చిలుకు చుండ
రాయంచ మిథునము  రాస క్రీడలు మాని
చకిత లోచనులయి  సాక్ష్యమివ్వ
కొమ్మ కొమ్మన పూలు కమ్మని పరిమళ
సౌహార్థములు వెదజల్లు చుండ
రాధిక కురులు  కరాన దువ్వుచు  తథే
కపరత  కృష్ణుండు  కనగ నయ్యె
 
అద్దమున  రాథ  కృష్ణుని ముద్దు మోము
గాంచు చున్నది ,  తన మోము గాదు ,  చూడ
నెంత గట్టిదో బంధమ్ము ,   హే మహాత్మ !
రాథికా శ్యామ !  మీ ప్రేమ  రాగ మయము .