సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, డిసెంబర్ 2015, గురువారం

క్రొత్త వత్సరమ్ము కొలువు దీరె

క్రీస్తు శకము నందు ప్రస్తుత మ్మింకొక్క
క్రొత్త వత్సరమ్ము కొలువు దీరె ,
మనిషి బ్రతుకు నందు  మార్పులేవైపుకో ?
మంచివైపు కగున  ఇంచుకైన ?

భూమికావల నెక్కడో పుడమి బోలు
పుడమి కోసము గాలించు బుధులు !  సగము
కూటి కేడ్చెద రిచట   ఆకొన్న జనుల
గూర్చి బాగోగు లరయరా ?  కొంచమేని .

గతము కంటె చదువులు , విజ్ఞాన మధిక
మయ్యె గాని  , సంస్కార మేమయ్యెనో క
నంబడదు, వక్ర బుధ్ధి కనంగ నయ్యె ,
మానవత్వమె  అన్నింట మాన్యత గద !

తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండయ్యె , చెలగి యందు
ఒకటి స్వర్ణాంధ్ర యయ్యె , ఇంకొకటి యిదిగొ !
కనుడు! బంగారు మయమయ్యె , కరువు బట్టి
రైతు చచ్చెను మృత్యు కోరలకు జిక్కి .

ధరవరలు పెరిగి బతుకు దారుణమయి
సగటు జీవులు కడగండ్ల బొగులుచుండ ,
పట్ట వేలిన వారికి ప్రజల పాట్లు
ఏటి కేడాది మారిన నేమి యొరుగు ?