సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

3, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

నీతిమంత పాలనా ప్రతిభ .....

శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ
ప్రభవించి నడిచిన భరత భూమి
వేదాది వాజ్ఞ్మయ విజ్ఞాన వీచికల్
పరిమళించిన పుణ్య భరత భూమి
బౌధ్ధాది మతముల వర బోధనామృత
ఫలములు మెక్కిన భరత భూమి
గాంధీ మహాత్ముని ఖడ్గమయి అహింస
దొరల చెండాడిన భరత భూమి

ఘనత వేనోళ్ళ బొగడంగ కనుల యెదుట
రాజకీయ రంగమున విరాజమాన
దక్షతలు గలట్టి మన ప్రధాని నీతి
మంత పాలనా ప్రతిభ రవ్వంత చాలు .
1, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

ఏ మహితాత్ముని .....

ఏ మహితాత్ముని ధామమ్ము శాంతికి
చిరునామగా విలసిల్లు చుండు
ఏ మందిరము మహనీయమై తర తమ
భేదాలు లేక  శోభిల్లు చుండు
ఏ మూర్తిని స్పృశించి యిరవొందు నానంద
పారవశ్యము వీలు పడుచు నుండు
ఎచ్చోట దూరాలు , హెచ్చుబాటులు తగ్గి
అందరొక్కటి గాగ  నలరు చుంద్రు

ఏ యనఘు దర్శనముచేత హాయి గలుగు ,
కోర్కెలీరేడు  , కష్టాలు కోలుపరుచు
నాతడే సాయి - జనులలో నమ్మక మిది ,
నమ్మకమె దైవమయి నిల్చు  వమ్ము గాదు .

18, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

ఏ వ్రేలు పట్టి .....

ఏ వ్రేలు పట్టి తా నిలను నడిపించెనో
ఆ వ్రేలు తన కూత మగునొ లేదొ
ఏ బాల్యమునకు తా నింత ఙ్ఞాన మిడెనొ
ఆబాల్య మండయై ఆదు కొనున
ఏ తీగె సాగుట కెండు కట్టెయి నిల్చి
పెంచిన పొదరిల్లు ప్రియ మొసగున
కౌలు రైతిట వచ్చి  నిలువు కట్టెకు నీడ
నొనర నిచ్చున  పెద్ద మనసు గదుర

షష్టి సప్తతియు నశీతి చని  సహస్ర
పున్నములు జూచె నీ వృధ్ధ మూర్తి , యితని
సాదుకుందురొ లేదొ , ఈ స్వాదు ఫలము
రాలు నందాక బిడ్డలు మేలు దలచి .

16, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

స్తవనీయ మైన హైందవము నాది

ధర్మంబు దప్పని  దశరథ సుతు డేలి
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది
శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ  చెప్పిన గీతతో
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది
వాల్మీకి వ్యాసుల  వర పురాణాలతో
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది
జైన బౌధ్ధాది సంస్థల కలయికలతో
స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది

శంకరులు సాయి పరమహంసాది  గురు ప
రంపరల బోధనలతో  విరాజ మాన
మై , మహోన్నత సంస్కృతీ మహిత ఘనత
దాల్చి , స్తవనీయ మైన  హైందవము నాది .

కలగనండి .....


కలగనండి , కల సాకారమగు వరకు
జయశీలురై కృషి సల్పుడనియె
ఆలోచనారీతు లందరివలె గాక
క్రొత్తగా నుండుట కోరుకొనియె
బలమైన సంకల్ప ప్రతిక్రియ యొక్కటే
గెలుపు దారులు వెదికించు ననియె
స్తబ్థత విడనాడి చైతన్యమొందిన
ఫలితాలు వెన్నంటి వచ్చుననియె

ప్రతి పలుకులోను మార్గదర్శనము చూపి
దేశప్రగతికి బాటలు వేసినట్టి
దార్శనికుడు ' కలాం' మహితాత్ముడు , నిజ
మైన 'భారత రత్న' , మహా మహుండు .

13, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

అమ్మకు విన్నపం .....


మంచేదో తెలుసు
అయినా ఆచరించడానికి తగిన సత్య సంధత లేదు
చెడేదో తెలుసు
అయినా చెడుతో పోరాడడానికి తగిన మనో నిబ్బరం లేదు
మోస మనీ తెలుసు
అయినా నివారించడానికి తగిన నిబధ్ధత లేదు
స్వార్థ మనీ తెలుసు
అయినా విడనాడడానికి తగిన మానసిక సంసిధ్ధత లేదు
బ్రమ యనీ తెలుసు
అయినా బైట పడడానికి తగిన ధైర్యం లేదు
హింస అనీ తెలుసు
అయినా పరిహరించడానికి తగిన సౌమనస్యం లేదు
అన్యాయమనీ తెలుసు
అయినా ఎదిరించడానికి తగిన న్యాయ శీలత లేదు
దుర్మార్గ మనీ తెలుసు
అయినా వదిలి పెట్టడానికి తగిన సౌశీల్యం లేదు
అజ్ఞాన మనీ తెలుసు
అయినా జ్ఞానం వైపు పయనించడానికి తగిన సంస్కారం అలవడడం లేదు
       తర తరాల మానవ మేథస్సు పండించిన
       వేదాలు , ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు , ఇతిహాసాలు , శాస్త్రాలూ –
       తదితర విజ్ఞాన(?)భాండాగార మంతా
       తెలుసు కోడానికేనా ?
       ఆచరించడానికి కాదా ?
          మనిషిని మనిషిగా గౌరవించడానికి కాదా?
          జ్ఞానం స్వార్ధానికి ఉపయోగించుకోవడానికేనా?
          మనిషిని బ్రమల్లో ముంచి మేధావులు - వాళ్ళ పబ్బం గడుపుకోవడానికా?
     
          మంచీ – చెడూ తేడా తెలుసున్న మేధో వర్గం చెడు వైపే మొగ్గు తున్నదెందుకని ?
అమ్మా !  దుర్గమ్మ తల్లీ !
‘ విజయ దుర్గ ‘ వైన నిన్ను
తర తరాలుగా కొలుస్తున్న మా ‘ బుధ్ధి ‘ కి
‘ చెడును ఎదిరించే పోరాట పటిమనూ ,
మంచిని ఆచరించ గల ‘    ‘ సత్తానూ ‘ ప్రసాదించు తల్లీ !
       


11, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

అమ్మ సందేశం .....

చెడుపై కడదాకా యీ
పుడమిని పోరాడి దుర్గ  పున్నెపు ప్రోవై
కడుకొని మంచికి విజయము
గడియించెను మార్గ దర్శిగా నిల్చి సదా .

చెడుపై పోరాడు డటం
చడుగడుగున విజయ దశమి సందేశ మిడున్
చెడుపై పోరాడుటయే
పుడమి జనులు దుర్గ గొలిచి పూజించు టగున్ .

ఏటేటా విజయ దశమి
పాటింతుము గాని  దాని పరమార్థమ్మున్
దీటుగ పాటించ గలుగు
నాట గదా ! విజయ దశమి నవ్యత దాల్చున్ .

మన దాకా వచ్చు వరకు
మనకేమీ పట్టనట్లు మనుట విడిచి , చెం
తన గల చెడునెదిరించిన
ఘనవిజయము వచ్చు మంచి ఘనమై నిలుచున్

అమ్మ చెప్పినదిది , నమ్మి  తనంతగా
నెవడు పూని  సత్య నిష్ట గలిగి
చెడును పట్టుపట్టి  చీల్చి చెండాడునో
వాని కండ నిలుచు  వచ్చి దుర్గ .

10, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

ఎవ్వార లీవిశ్వ .....

ఎవ్వార లీవిశ్వ మెంతేని నేర్పుతో
కడు మనోఙ్ఞముగ నేర్పడగ జేసె
ఎవ్వార లీసృష్టి కేడు గడయై నిల్చి
కాచి రక్షించునో కనుల నిండ
ఎవ్వార లీప్రాణు లే సంకటము లేక
చరియించ పాప సంహరణ చేయు
ఎవ్వార లీ ప్రజ కెంతేని విఙ్ఞాన
జ్యోతుల నందించి యునికి నేర్పు

ఆమె లలితా పరంజ్యోతి ఆమె దుర్గ
ఆమె శారద ఆమెయే ఆదిలక్ష్మి
అంతటను నిండి  తనయందె అంత నిండి
వెలుగు మూలపు టమ్మకు వేల నతులు .

9, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

వర పరంజ్యోతి దుర్గమ్మ

కరుణా తరంగిత  కమనీయ దృక్కుల
చల్లంగ జూచెడి తల్లి దుర్గ
అమృతాంతరంగిత  విమల వాత్సల్యాల
దగ్గర దీసెడి తల్లి దుర్గ
వరదాభ యామృత కర సహస్రాలతో
అడిగిన విచ్చెడి మ్మ దుర్గ
కోటి సూర్య ప్రభలు కూడిన డెందాన
తమిదీర దీవించు తల్లి దుర్గ

కష్ట నష్టాది జీవితాంకములుగాని
భయ దరిద్రాది బాదర బంది గాని
ప్రజల దరిజేర కుండ దుర్గమయి నిల్చి
కాచి కాపాడు తల్లి మా కనక దుర్గ .


 మిరుమిట్లు గొలిపెడి  మెరుగు బంగారంపు
పచ్చని తనుచాయ బరగు తల్లి !
ముమ్మూర్తులకు , వారి మువ్వురు సతులకు
మూలపుటమ్మయి గ్రాలు తల్లి !
అమ్మ తనమ్ము బ్రంహ్మాండమ్ము నిండి  వె
లుంగ వాత్సల్యమ్ము లొలుకు తల్లి !
జీవ కోటికి మహా జీవనానందమై
అనురాగములు పంచు అమృత వల్లి !

 అమ్మ ! అమ్మల కమ్మ! మాయమ్మ! దుర్గ !
బిడ్డలను కాచి  రక్షించు ప్రేమ మూర్తి !
వర పరంజ్యోతి! దుర్గమ్మ!  వదలనమ్మ
పాద పద్మాలు - పట్టిన పట్టు వదల . 

8, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

వాగ్దేవి ! శారదా ! వందనములు .

నిలువెల్ల తెల్లని వలువలో వెలుగొందు
వాగ్దేవి ! శారదా ! వందనములు ,
తెల్లదామర పైన తేజరిల్లే తల్లి !
బ్రాహ్మీ ! సనాతనీ ! వందనములు ,
బ్రహ్మ విష్ణు శివులు ప్రస్తుతించే తల్లి !
పరదేవతా ! మాత ! వందనములు ,
పద్మ పుస్తక శుక స్ఫటిక మాలల వెల్గు
పరబ్రహ్మ రూపిణీ ! వందనములు ,

జన్మ జర జాడ్యములు వోవ జగతి గాచు
వర సరస్వతీ మాతరో ! వందనములు ,
ప్రాణులందున బుధ్ధి రూపాన నిలిచి
వరలు మూలపుటమ్మరో ! వందనములు .

22, సెప్టెంబర్ 2016, గురువారం

జయము జయము శిరిడి సాయికి


సాయి మందిరాలు  సమతకు నిలయాలు
కులము మతము లచట నిలువ రావు  ,
మూర్తి పాద పద్మ ములు తాకి  పులకించు
ఫలము పొంది రిచట భక్తులెల్ల  .

సాయిని  'తన'వాడని 'ప్రతి
సాయి ప్రభుని గొల్చు వాడు ' సతతము తలచున్  ,
సాయియు 'ప్రతి భక్తుని' తన
చేయారగ 'దరికి' దీసి చెలువము జూపున్  .

సకల దేవతలను  సాయి రూపున జూచి
భజన చేయు విథము ప్రబలె నిపుడు  ,
సాయి మందిరాలు సకల దేవతలకు
పూజలందు క్షేత్ర ములయి వెలిగె .

మందిరాన వెలయు మహిమాన్వితామూర్తి
పాద పూజ చేసి పరవశించు
భాగ్య మిచట దొరుకు  ,  భక్తుల కింకేమి
కావలయును  ? శాంతి గన్న పిదప  !

సాయి మాకు ప్రభువు - సన్మార్గ దర్శియై
మమ్ము నడిపి బ్రతుకు మనుపు చుండె  ,
అండ నిలిచి పలికి  అభయ హస్తమ్మిచ్చి
కష్ట కాలమందు కాయుచుండె  .

5, సెప్టెంబర్ 2016, సోమవారం

కొలిచిన వారికి కొండంత వేలుపై .....

కొలిచిన వారికి కొండంత వేలుపై
సద్బుధ్ధి నిచ్చు ప్రసన్న మూర్తి
పిలిచిన దిగివచ్చి విఘ్నాలు తొలగించి
కార్యసిధ్ధి నొసగు కామ్య మూర్తి
ఆకులలుములు దెచ్చి యర్చించినా మెచ్చి
ఘన కటాక్షములిచ్చు కరుణ మూర్తి
కుడుములే నైవేద్య మిడినను తృప్తుడై
మనసార దీవించు మహిత మూర్తి

మూడు గుంజీలు దీసినా మోదమంది
నెమ్మి కోరిన వరములు గ్రుమ్మరించు
భక్త సులభుండు  సకల సంపద ప్రదాత
శ్రీ గణేశుని  తొలిపూజ చేసి కొలుతు .

25, ఆగస్టు 2016, గురువారం

వలచిన రాధికా .....

వలచిన రాధికా లలన కౌగిట జిక్కి
ప్రియమార నిలిచిన ప్రేమ రాశి
కొలిచిన రుక్మిణీ చెలువ భక్తికి జిక్కి
హృదయాన కొలువైన మథుర వాసి
తలచిన గోపికా చెలుల రక్తికి జిక్కి
వశమైన యనురాగ వత్సలుండు
పిలిచిన దీనుల పిలుపు శక్తికి జిక్కి
పరుగున కాపాడు కరి వరదుడు

మంచి చెడులందు జీవించు మానవులకు
మార్గ నిర్దేశ మొనరించి , మంచి వైపు
నడుపు గీతోపదేశ మొనర్చు గురుని
కృష్ణు నర్చింతు కడగంటి కృపలు బరుప .

23, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

తెలుగు పద్యం .....

తెలుగు నాట బలుకు తియ్యని మాటతో
తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు
తెలుగు జాతీయాల తియ్యం దనాలతో
తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు
తెల్గు గ్రామీణుల తీరు తెన్నుల తోడ
తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు
తెల్గు లోగిళ్ల వర్ధిల్లు వెల్గుల తోడ
తెల్గు పద్యము కొల్వు దీర వలయు

కూడి పండితుల్ దలలూచు కొరకె గాక
తెల్గు లందరి కందంగ దివురు నటుల
తెల్గు ముంగిళ్ల గెడన సందీప్తు లిడగ
తెలుగు పద్యము తా గొల్వు దీర వలయు

13, ఆగస్టు 2016, శనివారం

నీరే ప్రాణాధారము .....

నీరే ప్రాణాధారము
నీరేజ భవుండు గాని  , నిర్జరులైనన్
నీరొదవెడు పుడమి విడిచి
వేరొక దెస కేగరు గద!  విను వీధులలో  .

వారి కంటె మనము  పరి పరి విథముల
పుణ్య తముల  మిచట బుట్టి నాము  ,
పుణ్య నదుల నీళ్లు  పోషించు భాగ్యాలు
బడసి నాము  ,  ముక్తి బడసినాము  .

నేల మీద దప్ప  నిర్మల జలరాశి
లేదు  చూడ  విశ్వ వీధు లరసి  ,
నీరు గలుగు నేల  నిజమైన స్వర్గమ్ము
ప్రాణికోటి కిదియె  భాగ్య సీమ  .

బీడు భూమి నైన  చౌడు భూముల నైన
నదుల నీళ్లు పారి నందు వల్ల
సస్య శ్యామల మయి చక్కగా పంటలు
పండి  జీవకోటి  తిండి నొసగు  .

పుష్కరాల వేళ  పుణ్యాహ వచనాలు
పలుక వచ్చు  పూజ లొలుక వచ్చు
మునుగ వచ్చు  గాని  మూర్ఖత్వ మొలికించి
మురికి సేయ రాదు  , ముక్తి రాదు  .

తినుటకు త్రాగుట కీనీ
రనుదిన మమృతమ్ము  మనకు ప్రాణ ప్రదముల్
విను  !  స్వఛ్ఛత పాటించిన
ఘనముగ కృష్ణమ్మ పూజ గావించుటయే  .

11, ఆగస్టు 2016, గురువారం

కూతురే తల్లి దండ్రుల కొంగు పసిడి

పుట్టి పుట్టంగనే పుణ్యాల ప్రోవయి
        కన్న వారికి గూర్చు కామ్యఫలము
బుడి బుడి నడకల బుజ్జాయి నవ్వులు
         నట్టింట ముత్యాల నగలు పేర్చు
పరికిణీ గట్టిన పాపాయి సొబగులు
           మురిపాల ముద్దులు మూట గట్టు
పెళ్ళీడు దరిసిన ప్రియ తనయ దిరుగు
            నాయింట లక్ష్మీ విహార మొనరు

ఘనులు కడుపార కూతురిన్ గన్న వారు
తల్లి దండ్రులు తనివార తమకు దాము
మురియు ననుభూతు లేమని బొగడ వచ్చు !
ఆడ పిల్లయే ఇంటికి అమృత ఫలము .

పండుగల నాడు కన్నుల పండు వగుచు
ఆడి పాడుచు దిరుగాడు ఆడ పిల్ల
ల కళ ఆయింటి నిండ వరాలు గురియు
కూతురే తల్లి దండ్రుల కొంగు పసిడి  .

అమ్మాయి నాన్న కూచీ ,
అమ్మకు గడు తోడు నీడ , అన్నయ్యకు ప్రా
ణ మ్మపురూప మ్మీ బం
ధమ్ములు గద ! ఆడ పిల్ల తనరిన యింటన్ .5, ఆగస్టు 2016, శుక్రవారం

మాతృదేవోభవ

గర్భస్థ శిశువు తా కాళ్ళతో తన్నంగ
నొప్పిని ప్రియముగా నోర్చుకొనును
అలికిడి కులికి తా నమ్మ పొత్తిళ్లలో
నొదుగంగ గుండెల కదుము కొనును
ఆకటి కేడ్చుచు అమ్మపై కెగబ్రాక
మురిపాన చన్నిచ్చి పరవశించు
బుడి బుడి యడుగుల పడిలేచి నడయాడ
బుడుతకు కేలిచ్చి నడత నేర్పు

అలుపెరుంగక రాత్రింబవలు భరించి
బిడ్డలే లోకముగ జీవించు" అమ్మ " _
బిడ్డపై అమ్మ కెంతటి ప్రేమ గలదొ ,
బిడ్డలకు గూడ అంతటి ప్రేమ గలద ?

తనువిచ్చి కన్నట్టి తల్లిని కాదని
రాతి బొమ్మకు మ్రొక్కు ఖ్యాతి మనది
చన్నిచ్చి కడుపార చాకిన తల్లికి
వెన్నిచ్చి వదిలించు విద్య మనది
తొలి యొజ్జయి  యెరుక దెలిపిన తల్లిని
మోస పుచ్చెడు గొప్ప బుధ్ధి మనది
సంతానమే తన సర్వస్వ మను తల్లి
తమకు భారమ్మను తలపు మనది

బిడ్డలకు  వాండ్ల పెండ్లాలు బిడ్డలకును
ఊడిగము చేసి  యోపిక లూడి కూడ
బ్రతికినన్నాళ్ళు చాకిరీ బ్రతుకు బ్రతుకు
తల్లి కాదరణ కరువు ధరణి మీద  .

వయసుడిగిన మేను వార్ధక్యమున జిక్కి
పూని చాకిరి చేయలేని నాడు
బుధ్ధి పటుత్వము పోయి , మతిమరుపు
చేరి సహాయము కోరు నాడు
ముదిమి తోబాటుగా నెదుగు రోగాలకు
వైద్యావసరము కావలయునాడు
మలిసంధ్య చీకట్ల మనుగడ మసకలో
కలగుండు పడు కష్ట మొలుకు నాడు

అమ్మ " నొక బిడ్డ " గా జూడ సమ్మతించి
కాచి కడతేర్చు బిడ్డలు గలర ?  అంత
గాక పోయిన బాధ్యతగా దలంచి
జాలి చూపించ గలర ?  కాస్తంత యైన

" మాతృపిండం దదామ్యహ " మన్న మాత్ర
ఋణము తీరదు  _  ముదిమి పైకొనిన నాడు
కాచి కడతేర్చ   తీరు  _   నీ ఘనత  మరచి 
ఎన్ని పిండాలు పెట్టిన నేమి ఫలము ?

1, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

తనువిచ్చి కన్నట్టి తల్లిని కాదని .....

తనువిచ్చి కన్నట్టి తల్లిని కాదని
రాతి బొమ్మకు మ్రొక్కు ఖ్యాతి మనది
చన్నిచ్చి కడుపార చాకిన తల్లికి
వెన్నిచ్చి వదిలించు విద్య మనది
తొలి యొజ్జయి  యెరుక దెలిపిన తల్లిని
మోస పుచ్చెడు గొప్ప బుధ్ధి మనది
సంతానమే తన సర్వస్వ మను తల్లి
తమకు భారమ్మను తలపు మనది

బిడ్డలకు  వాండ్ల పెండ్లాలు బిడ్డలకును
ఊడిగము చేసి  యోపిక లూడి కూడ
బ్రతికినన్నాళ్ళు చాకిరీ బ్రతుకు బ్రతుకు
తల్లి కాదరణ కరువు ధరణి మీద  .

31, జులై 2016, ఆదివారం

ఘనుడు ?

అవలీలగా నసత్యాలు పలుకుచును
వెరపేమి లేని యా వెధవ ఘనుడు
పిల్లికి నెల్కయై ప్రియ భాషణమ్ముల
వెధవకు తోడ్పడు వెధవ ఘనుడు
తప్పులే వెదుకుచు తనతప్పు లెరుగమి
విర్ర వీగెడు నా వెర్రి ఘనుడు
పరగ భక్త్యావేశ ప్రవచనాల్ పలుకుచు
చేయకూడని పని చేయ ఘనుడు

ఘను డహంకార పూరిత ఘనత గల్గి
చదువు గలదంచు నీలుగు చవట  , ఘనుడు
కష్టమెరుగక మోసపు కతలు జెప్పి
కష్టజీవుల కష్టాన్ని కరచు వెధవ  .

కళ్ళుగిరి తరు ఝరీ పరీత ప్రకృతిమయ మయి ,
కడు మనోఙ్ఞమై సూర్య సంకాశ మైన       
“ పుడమి  యందాలు వీక్షించు పుణ్య మరసి
మనకు “ కన్నుల “ నొసగెను మాధవుండు

సకల జగతిని వీక్షించు శక్తి గలిగి
చూచి గుర్తించు ఙ్ఞాన విస్ఫూర్తి గలిగి
తనర ప్రాణుల కానంద దాయకమయి
గ్రాలు – సర్వేంద్రియ ప్రధానాలు – “ కళ్ళు 

పుట్టు గ్రుడ్డులే గాక , యీ పుడమి మీద
పలు ప్రమాదాలు రోగాల బడుట వలన
“ కళ్లు ”  గోల్పోయి “ అంధులై “ గనలు వారు
కటిక చీకటిన్ బ్రతుకుట గాంచి కూడ ....

మార్గ ముండియు   చైతన్య  మబ్బకునికి
మరణ శయ్యకు జేరిన మనుజ వరుల
“ కళ్ళు మరణించు చున్నవి  గాని ,   పూని
“ నేత్ర దానమ్ము జేసిన     నిలుచును గద !

మనిషి మరణించినను   కళ్ళు బ్రతికి     మరొక
మనుజునకు   చూపొసగి    అట్టి మనిషి వలన
“ మరల లోకాన్ని గనును  ,  “ సమ్మతి “ యొసంగ ,
మానవత్వము వెల్లువై మహి వెలుగును .

ముందు చూపున్న మనుజులు పుణ్య ఫలము
నమ్మి  నేత్ర దానమ్మియ్య సమ్మతించి  ,
అంధులకు చూపు నొసగుదు  రమరు లయ్యు ,
మృతులు జీవింతు రీ భూమి మీద మరల .

19, జులై 2016, మంగళవారం

గురు పూర్ణిమ శుభ దినమున. ....

గురు పూర్ణిమ శుభ దినమున
గురు పీఠమునందు నిలిచి  గురు మార్గమునన్
వరలు గురుల పాదములకు
మరి మరి మ్రొక్కెద పడిపడి మది శాంతింపన్  .

మత్సరాలు వదలి  మనుజ కళ్యాణంబు
గోరు వారె గురులు  ,  కోరి కోరి
తగవులందు జక్కి  తన్నుకు జచ్చెడి
గురులు గురులు గారు  కూళ లరయ  .

కాషాయ వస్త్రాలు  గట్టిన మాత్రాన
వక్ర బుధ్ధి గలుగు వాడు గురుడె  ?
వేదాది విజ్ఞాన  వేద్యుడయ్యును  తాను
మోసాన చరియించ  బుధుడు గురుడె  ?
భాగవతాది ప్రవచనాలు జెప్పినా
సమభావనలు లేని జనుడు  గురుడె  ?
తగ హిమాలయముల  తపమాచరించినా
మనసు కట్టడి లేని  మనిషి గురుడె ?

వస్త్ర  , ఙ్ఞాన , తప  , ప్రవచనాది గొప్పలు
గురుతు లగున  పరమ గురువునకును ?
సకల మనుజులందు  సమభావమును జూపి
తీర్చి దిద్దు వాడె  దివ్య గురుడు  .

కృష్ణ పరమాత్మ  విశ్వానికే  గురుండు  ,
గురువుల గురువు వ్యాసుండు  పరమ గురుడు  ,
సాయినాధుండు  భక్తుల  సద్గురుండు
చేతులారంగ వీరికి  జోత లిడుదు  .

12, జులై 2016, మంగళవారం

భాష జనుల కొరకు. ....

జన వ్యవహారము కొరకా
ఘన పండిత సుష్టు కొరకు గలవా భాషల్?
జన భాష నుండి విడివడి
ఘన పండితు లుంట వారి ఘనతా ! అహమా?

పండితుల మాట సుష్టువు!
దండిజనుల నుండి పుట్టి  తల్లి పలుకు గా
మెండుగ వ్యవహారము నం
దుండు పలుకు సుష్టువు నకు దూరంబగునా?

భాష జనుల కొరకు , పండితులకు గాదు ,
ప్రజలు మాటలాడు పలుకు సుష్టు ,
పదము మారు , దాని పరమార్థమును మారు
మార్పు లేని భాష మరణమొందు.

ఎరుకగల వారమందురు ,
అరమరికలు లేని జనుల వ్యవహారములో
విరిసిన తాజా మల్లెల
పరిమళ పదసంపద లకు పరిహాసములా!

ప్రజల నాల్కల పయి బ్రతుకును భాషలు ,
పండితుల మెదళ్ళ పైన కాదు,
ప్రజల నాల్కల పయి పరవశించు పలుకు
జీవ గుళిక  , గొప్ప చేవ కలది .

13, మే 2016, శుక్రవారం

మన ఘన పాప భరిత చరితచింపిరి జుట్టుకు చీకుగుడ్డను జుట్టి
కనుగుంట్ల ప్రాణాలు మినుకు చుండ
కడుపు డొక్కంటుక కనలుచుండ , నడుము
చుట్టూత ముదుక కచ్చుడము దోపి
మొల మ్రోకు కొక ప్రక్క  ముంత వ్రేలాడంగ
చీపు రింకొక ప్రక్క జీరలాడ
భూస్వామి చెప్పులు భుజముపై వ్రేలాడ
దిసకాళ్ళు తోళ్ళూడ దిగిచి నడువ

కుల వివక్ష కస్పృశ్యతా విలయ తాండ
వంపు రోగములకు బలిపశువులగుచు ,
మనిషులుగ నాడు తమను తా మరచి బ్రతుకు
బడుగులే సాక్షిగా పాప  భరిత చరిత .

8, ఏప్రిల్ 2016, శుక్రవారం

నవ వసంతోదయము .....ఎండలకు తెల్గు నేలంత మండుచుండె ,
నీళ్ళు దొరకక పల్లె కన్నీళ్ళు బెట్టె ,
ప్రాణి కోటికి బ్రతుకు దుర్భరము గాగ ,
నవ వసంతోదయమును వర్ణణలు జేయ ,

ప్రకృతి యాహ్లాదకత కనుపట్టె వీర్కి ,
గండు కోయిల కూతలు , ఘన మయూర
నాట్య హేలలు దప్ప జనాల బ్రతుకు
దుర్భరతలు కన్పట్టవు దుర్ముఖులకు .

సాంప్రదాయ బధ్ధ సద్గుణ సంపన్న
కవులకు కనులెదుట కాన రాదు ,
ఆకసమ్ము కెగిరి అందాల మబ్బుల
ఊహ లందు మనుదు రుర్వి వీడి .

చూతు రంట కవులు  సూరీడు కననట్టి
చోటు కూడ జ్ఞాన సూర్యు లగుట ,
ఎట్ట యెదుట గల్గు ఘట్టాలు కష్టాలు
కనరు కళ్లు లేని ఘనులు వీరు .

సాంప్రదాయమ్ము వీడరీ సచ్చరితులు  
పండితులు తలలూచుటే పనిగ వ్రాయు
దారులను వీడి ప్రజల చైతన్య పరచు
మార్గ మెంచుకొను టెపుడొ? మారుటెపుడొ ?