సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, జులై 2016, ఆదివారం

కళ్ళుగిరి తరు ఝరీ పరీత ప్రకృతిమయ మయి ,
కడు మనోఙ్ఞమై సూర్య సంకాశ మైన       
“ పుడమి  యందాలు వీక్షించు పుణ్య మరసి
మనకు “ కన్నుల “ నొసగెను మాధవుండు

సకల జగతిని వీక్షించు శక్తి గలిగి
చూచి గుర్తించు ఙ్ఞాన విస్ఫూర్తి గలిగి
తనర ప్రాణుల కానంద దాయకమయి
గ్రాలు – సర్వేంద్రియ ప్రధానాలు – “ కళ్ళు 

పుట్టు గ్రుడ్డులే గాక , యీ పుడమి మీద
పలు ప్రమాదాలు రోగాల బడుట వలన
“ కళ్లు ”  గోల్పోయి “ అంధులై “ గనలు వారు
కటిక చీకటిన్ బ్రతుకుట గాంచి కూడ ....

మార్గ ముండియు   చైతన్య  మబ్బకునికి
మరణ శయ్యకు జేరిన మనుజ వరుల
“ కళ్ళు మరణించు చున్నవి  గాని ,   పూని
“ నేత్ర దానమ్ము జేసిన     నిలుచును గద !

మనిషి మరణించినను   కళ్ళు బ్రతికి     మరొక
మనుజునకు   చూపొసగి    అట్టి మనిషి వలన
“ మరల లోకాన్ని గనును  ,  “ సమ్మతి “ యొసంగ ,
మానవత్వము వెల్లువై మహి వెలుగును .

ముందు చూపున్న మనుజులు పుణ్య ఫలము
నమ్మి  నేత్ర దానమ్మియ్య సమ్మతించి  ,
అంధులకు చూపు నొసగుదు  రమరు లయ్యు ,
మృతులు జీవింతు రీ భూమి మీద మరల .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి