సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

17, ఏప్రిల్ 2017, సోమవారం

మా కుల్లూరు -- 15

మా కుల్లూరు -- 15
---------------------
బలిజ కులము దొరలు , పలు ' గృహనామా 'ల
వాళ్ళు , కలిమి బలిమి గలిగి యిచట ,
సకల సంపదల , ప్రశాంత జీవనమును
గడపి నారు , నాటి కాల మందు .

తల్లి తరపు వాళ్ళు  , తగని పౌరుష గాళ్ళు ,
' తోట ' వాళ్ళు , మాకు తొలి గురువులు  ,
విద్య లందు గాని , విఙ్ఞానమున గాని ,
పధ్ధ తందు గాని బహు విదురులు .

' లక్కాకుల ' వాళ్ళ బలము
తక్కుంగల వాళ్ళ కంటె తగ నెక్కువ గా
లెక్కకు మిక్కిలి యుందురు
పక్కాగా చతుర వచన పటిమలు గలుగన్ .

' మాదాసు ' వాళ్ళు చదువుల
ప్రాథాన్యత సంపదలును భక్తియు గలుగన్ ,
' యాదాల ' వాళ్ళు గ్రామా
మోదముగల ప్రముఖులు , పుర ముఖ్యులు , మరియున్ ,

కార్య దక్షులు ' నలగండ్ల ' వాళ్ళందరు ,
' అందె ' వాళ్ళు సంప దందు ఘనులు ,
' చీర్ల ' వాళ్ళు ప్రతిభ శీలురు , మరియు ' రే
చర్ల ' వాళ్ళు బుధులు సర్వ విథుల .

' దరిమడుగు ' వాళ్ళు పండితుల్ , ' దర్శి ' వాళ్ళు
తీర్పరులు , ' సాదు ' వాళ్ళు ప్రదీప మతులు ,
ఘనులు ' దారము ' వాళ్ళు ప్రాకట యశముల ,
' అచ్యుతుల్ ' ఘనులు వివిథ కళాత్మ కతల .

వ్యాపార కళా దక్షులు
చూపుల ' కంబాల ' వాళ్ళు ,  ' సుంకర ' వాళ్ళున్
ప్రాపు వహించిరి , హిత ని
క్షేపాలు ' సుసర్ల ' వాళ్ళు  , ' శీలము ' వాళ్ళున్ .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి