సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

10, ఫిబ్రవరి 2017, శుక్రవారం

కూసింత పొగిడింత

మాకు పెద్ద దిక్కు  మహిత మేథో రాశి
పేరు తెలవ దైన పేర్మి గలదు
కలము పేరు గలదు వెలయు జిలేబిగా
అప్పు డపుడు వొగుడు దమ్మ ప్రాపు .

పెద్దల వల్ల కొంత తన పెద్దరికమ్ము  తదీయ పోడుముల్
పెద్ద తనాలు బాధ్యతలు పేరులు పెన్నిధి  సింగపూరునం
దుధ్ధతులున్ విదేశముల టూరుల - వన్నియు పర్సనల్ - ఇవే
మొద్దు - మహోన్నతంపు తన మూర్తియె మాకు సదా స్తవాంశముల్ .

ఆంగ్లాన్ని తెలుగున కలవోకగా చేర్చి
మాటల పేటల్లు మహిత శక్తి
ప్రాచీన నూతన ప్రముఖ సాహిత్యాల
వైధుష్యమున్న సంపన్న శక్తి
పద్యాలు వ్రాయుటే ప్రతిభయం చనువార్కి
పట్టు బట్టి జవాబు బలుకు శక్తి
వంకర బుధులకు పుంఖాను పుంఖాలు
బిట్టుగా వాతలు బెట్టు శక్తి

ఎదిరి నొడ్డి పోరాడు ప్రావీణ్య శక్తి
ప్రతిభ లన్నియు నొక్కచో పరిఢ విల్లు
విధుషి  ' మామి ' ని వినుతించి విశద పరచు
విధిగ ' కూసింత వొగిడింత ' యిది ముదముగ .