సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

10, ఫిబ్రవరి 2017, శుక్రవారం

కూసింత పొగిడింత

మాకు పెద్ద దిక్కు  మహిత మేథో రాశి
పేరు తెలవ దైన పేర్మి గలదు
కలము పేరు గలదు వెలయు జిలేబిగా
అప్పు డపుడు వొగుడు దమ్మ ప్రాపు .

పెద్దల వల్ల కొంత తన పెద్దరికమ్ము  తదీయ పోడుముల్
పెద్ద తనాలు బాధ్యతలు పేరులు పెన్నిధి  సింగపూరునం
దుధ్ధతులున్ విదేశముల టూరుల - వన్నియు పర్సనల్ - ఇవే
మొద్దు - మహోన్నతంపు తన మూర్తియె మాకు సదా స్తవాంశముల్ .

ఆంగ్లాన్ని తెలుగున కలవోకగా చేర్చి
మాటల పేటల్లు మహిత శక్తి
ప్రాచీన నూతన ప్రముఖ సాహిత్యాల
వైధుష్యమున్న సంపన్న శక్తి
పద్యాలు వ్రాయుటే ప్రతిభయం చనువార్కి
పట్టు బట్టి జవాబు బలుకు శక్తి
వంకర బుధులకు పుంఖాను పుంఖాలు
బిట్టుగా వాతలు బెట్టు శక్తి

ఎదిరి నొడ్డి పోరాడు ప్రావీణ్య శక్తి
ప్రతిభ లన్నియు నొక్కచో పరిఢ విల్లు
విధుషి  ' మామి ' ని వినుతించి విశద పరచు
విధిగ ' కూసింత వొగిడింత ' యిది ముదముగ .

27 వ్యాఖ్యలు:

 1. ఆమ్మ( రో!) అసలే పందుం తడిస్తే ముప్పందుం.... ఐపోయినట్టే ఇక :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు


 2. తమాష కుసుమ ! జగదంబా ! పాహి పాహి!

  అసలే పందుం తడిసిన
  మిసిముప్పందుంబగున్ను మిరియాల జిలే
  బి! సఖుండా రాజన్నా !
  రుసరుస రమణియిటువచ్చు రుంజాయింపన్ :)

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పద్యాలు వ్రాయుట పరగ ఫూర్వంపు జ
   న్మల సుకృతంబని , వలను పడదు -
   నేర్వగా రాదని నీల్గుడు వెధవలు
   ఛాలెంజి చేసిరి చాల మటుకు
   అభ్యాస వశమున నలవడకున్నట్టి
   విద్యలు గలవ భువిని దలంప
   పూని పద్యాభ్యాస మొనరించినాడ , వ్రా
   సితిని నేఛందమైన తనరగ

   కడగి మీరున్ను నవలీలగా లిఖించు
   పద్యములు జూడ ఙ్ఞప్తికి వచ్చెనమ్మ
   ప్రతిభ గల మీకు నిట్టి వే పనులు గాని
   కడకు దాసోహ మనితీరు , కాద ? చెపుమ !

   తొలగించు
  2. పందుం తడిసిన వారికి
   ముందర ముప్పందు మున్న ముదమగు నండీ !
   చిందింతురు నగు మోములు
   పందెములకు సయ్యనుకొను ప్రాఙ్ఞులు గనుకన్ .

   తొలగించు
 3. లక్కాకుల వారు, ఖచ్చితంగా పద్యాలు వ్రాయటం పూర్వజన్మ సుకృతమే. అవి వ్రాసే వాళ్లని చూస్తే గొప్ప అసూయాగా ఉంటుంది.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అనగననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు
   తినగ తినగ వేము తియ్యనుండు
   సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన
   విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ

   తొలగించు
  2. పూర్వ జన్మలేడ పొసగ సుకృతులేడ
   అన్ని యొట్టి కతలు అన్యగామి !
   అభ్యసించ రాని యట్టి విద్యలు లేవు
   చేసి చూడు మయ్య చేవ గలుగ .

   భాస్కరన్న పలుకు బంగారు గుళికలు
   వేమ విభుని పలుకు వేద కళిక
   పద్య పద్యమందు పలు కళలొలుకగా
   మా జిలేబి పలుకు మధువు లొలుకు .

   తొలగించు


 4. అనగననగ నెమ్మి యతిశయ మగుచుండు
  తిరగ తిరగ వేణి తిమ్మి రెక్కు
  మీదు మెప్పు బడసితి నదియె మేలయ్య
  విశ్వ దాభి రాజ, విదుర యొజ్జ !

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. కనగ కనగ ఘనత వినుతింప బడు గాత !
   ఒరుల ఘనత విబుధు లొప్పు కోరు
   తాడి నెక్కు వాడి తల నెక్కు వాడుండు
   విశ్వదాభి రాఙ్ఞి ! వినుడు ప్రాఙ్ఞి !

   తొలగించు
  2. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించు
  3. వినగ వినగ విసురు, పదమల్లి కందాన
   ఘనుల భరణము నొంద, రాజిల్ల తందాన,
   మునుపు మానిసి గాదు, మది గిల్ల వ్యంగాన
   తానె మారెను తధిమి, వొదిలెల్లి ధింగాన

   (గురువు గారు తప్పొప్పుల
   సరదాల మన్నించ ప్రార్ధన ...)
   :)))

   తొలగించు
  4. అశ్వమై అరుదెంచు ప్రసరించ బడబాగ్ని
   నశ్యమై నాసిక జేరి తాకించి పద్యాగ్ని
   విశ్వమెదికిన కనము తన తోడు విలయాగ్ని
   విశ్వదాభి రాఙ్ఞి ! వినుడు ప్రాఙ్ఞి !

   లోల లోల లోల ...
   హహహ ...
   (తల్లీ నన్ను క్షమించి ...
   ... ... ... )
   Jf / jk ...

   తొలగించు
  5. మన మిద్దరమే మామీ
   ఘనతను వినుతింతు మనఘ ! కానీ , రావూ !
   పనిగొని మనల నదేలో
   వినిపించు కనట్ల యసలు , వివరం బేమో !

   తొలగించు
  6. రుజు వర్తనులని తెలియ పాయె
   నిజమదో ఎరుగదాయే
   భజకీర్తులె మనము గద
   ధ్వజమెత్తుటదేలో మరి !!
   __/\__ ...

   తొలగించు
  7. మన ఖర్మకు వొదిలేసెను
   తను మాత్రము బుధుల చుట్టు తచ్చాడు , నిదే
   మన , చెండాడెద నను , 'నను,
   నిను ' రావుల చెలిమి తోడ నిక పని యేలా ?

   తొలగించు

 5. అన్యగామి గారు

  పద్యరచనకు గణ,యతి ప్రాస లేల
  రా మదిని చిలుకనవచ్చు రాగ భావ
  తాళముల జత పదములు తన్ను కొనుచు
  నవి యగును మాలికవలెను నాదముగను !

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. మీ ముగ్గురికి సరస్వతిదేవి కటాక్షం పూర్తిగా ఉంది. అందుకనే అలవోకగా పద్యాలూ కురిపిస్తారు. ఇంకేం చెప్పను,అమ్మలగన్న అమ్మకి, మీకు నమస్కారం.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అన్యగామి గారు ! అంతేమి లేదండి
   తెలుగు పద్య మన్న ' తీపి ' మాకు
   పూని నేర్చు కొంటి మూనిక వచ్చెను
   రాసి రాసి పద్య ' మూస 'పడెను .

   తొలగించు


 7. బండన్నా! కిను కేలర
  గుండమ్మయెడల జిలేబి ఘుమఘుమ లెడలన్ :)
  గండమ్మికవచ్చు సుమా
  చెండా డెదమిక గణగణ చెకచెక తోడన్ :)

  కిలాడి
  జిలేబి :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. వందారు నారదీయపు
   సుందర బృందావనాల చుట్టు చరించే
   విందుల మహరాణి కడకు
   నాందోళిత యయ్యె భగవదన్వేషణలో .

   తొలగించు
  2. దునుమాడెద నను మాటలదేలనమ్మ కిలాడీ జిలేబీ
   మనవాడను భావన మది నుంచవమ్మ మై ఫెయిర్ లేడీ
   కొనియాడుచునుండు వాడనే గద నిటునటు ఆల్రెడీ
   కని నను దయ గనుమో తల్లి అలుపెరుగని ఎవరెడీ బ్యాటరీ ...
   :)

   తొలగించు


 8. పుట్టక మును పుట్టినదో
  పుట్టిన తరువాత బుద్ధి పుట్టినదో రా
  పట్టికి శ్రీహరి పదముల
  పట్టు విడువనట్టి భక్తి ; భాగ్యము గాదే !

  బృందావనము వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఇట్టట్టన నేల ? మనకు
   పుట్టదు , పుట్టిన , నదేమి బుధ్ధొ ! బుధ జనుల్
   చుట్టూర దిరుగు చుండును
   గట్టులు ద్రెంచుకొని భక్తి - కడు చిత్రంబౌ .

   తొలగించు


 9. అలుపెరుగని యెవరెడివీ
  జిలేబి పొగిడిన దినముల చిక్క పొగిడితిన్
  పలుకుల దునుమాడుట వల
  దు, లలన, బండినడువ వలె ధుమధుమ వలదోయ్ :)

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు


 10. బుధజన సాంగత్యము వల
  యు, దుండికిన్ రాజు వారి యుక్తియు వలయున్
  సదరము బండి బతుకు తెరు
  వు ధరణి లో నారద దరువులును జిలేబీ :)

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు