సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

29, జనవరి 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణలు


ఏడడుగుల బంధమౌర ! యేటికి బంపెన్
పాడు బడె నేమికాలమొ !
కోడళ్ళును కొడుకు లేచ కుములుచు ముదిమిన్
తోడుగ ముసలిది నడువగ
నేడడుగుల బంధమౌర ! యేటికి బంపెన్
విజయశ్రీ కలిత గీత ! వేవేల నుతుల్
విజయోస్తు !భరత జననీ !
విజయ రహస్య యుత యోగ ! విజయోస్తు సదా !
విజయోపదేశ బహువిధ
విజయశ్రీ కలిత గీత ! వేవేల నుతుల్
గీత మార్చును మనుజుల గీత నెపుడు                                                                                         విధి లిఖిత మై ,యతీతమై కదలు నుదుటి
రాత మార్చంగ నెవ్వరి చేత గాదు
ఐన,తెలిసి యందలి యోగ మాచ రించ 
గీత మార్చును మనుజుల గీత నెపుడు
చల్లగ గాపాడు గీత సకల సుజనులన్
తల్లియు దండ్రియు వలె , దగ
నుల్లము రంజిల్ల బల్కు నొజ్జయు బలె , శ్రీ
యల్లా మాలిక్ వలె గడు
చల్లగ గాపాడు గీత సకల సుజనులన్
కవి గౌరవ మెల్ల  కావ్యగానము చెరచెన్
స్తవనీయ మిచటి భారత
కవి గౌరవ మెల్ల - కావ్యగానము చెరచెన్
రవి యస్తమయం బెరుగని
సువిశాల బ్రిటీషు తంత్ర శోభలు సురగన్
పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు
తెలుగు నేల పైన తీరైన పల్లెల
పూల తోట లందు పూచి ,జనులు
పలుకు తెలుగు మాట పండితు లొల్లరు
పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి