సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

30, జనవరి 2012, సోమవారం

సమస్యాపూరణలు


 పలికి చేసి చూచి కొలిచి యలరు

నోరార భజన , విధ్యను
సారముగా షోడశోపచారములన్ శ్రీ
ద్వారక మాయిన్ సాయిన్
కోరి పలికి చేసి చూచి కొలిచి యలరుదున్

శ్రీకృష్ణున కిచ్చె సిరి కుచేలుడు నెమ్మిన్

రాకేందు వదన వీవన
శ్రీకృష్ణున కిచ్చె - సిరి ,కుచేలుడు నెమ్మిన్
వీక గనంగ బరాత్పరు
డేకముగా వీచె - చెలిమి యెంత మధురమో !

కారు కూతలు కూయ  సంస్కర్త యగును

1'నేత కవినీతి భ్రాత ,సన్నిహిత హితులు
కారుకూతలు '- కూయ సంస్కర్త యగున
టంచు భావించు ,వేది కేదైన గాని
చట్ట సభ నేని దిట్టంగ జంక డరయ
2.
ఘనులు నేతలు పేదల కడుపు గొట్టి
దేశ సంపద దోచి వీధెక్కి తీరి
కారు కూతలు కూయ , సంస్కర్త యగును
'
ఓటు 'వజ్రాయుధమ్మయి వ్రేటు వేసి

సుర హితమ్ము గోరు శుక్రు డెపుడు

శుభకర' మృత సంజీవని '
ని భవు డొసంగి ,నిజ శుక్ర నిర్గతు జేయన్
నభమెక్కి ,మనకు శుభ మి
చ్చు ,భాసుర హితమ్ము గోరు శుక్రు డెపుడు తాన్

సమరమునే కోరినాడు శాంతిని బొందన్

సమరమె శాంతికి భూమిక
సమరమ్మే దుర్మతులను సమయింపగ శ్రీ
రమణుండు కురుక్షేత్రపు
సమరమునే కోరినాడు శాంతిని బొందన్

తునికి సాయ పడుము కనుము సుఖము

పేద గొప్ప యన్న భేద మెరుగదు నీ
చివరి దాక నిలిచి శ్రీలు గురియు
చెలిమి గొప్ప దనము తెలుసు కోరా స్నేహి
తునికి సాయ పడుము కనుము సుఖము
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి