సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

29, జనవరి 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణలు


దండనము కాదు కాదది  పండు వయ్యె
విధి పరీక్షకు నిలబడి విమలు డగుము
దండనము కాదు కాదది - పండు వయ్యె
డు భవిత ,తొలగు కష్టాలు, శుభము కలుగు
దేవ దేవుండు కరుణించి దిక్కు నిలుచు 
'అమవస నాటి రాత్రి యొక యంగన చూచెను చంద్ర కాంతులన్'
సుమశరు డేచ బ్రేయసి వసుంధర చేరెను మోహనాంగు నా
గమ పరి రక్షకున్ హరిని కౌస్తుభ రత్న శుభోజ్జ్వలాంగు సం
భ్రమ మతి మేన వెన్నెలల భ్రాంతులు నిండగ కాంక్షితాక్షులన్
'
అమవస నాటి రాత్రి యొక యంగన చూచెను చంద్ర కాంతులన్'
త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమ దగునె ?
తనయుడే లోకముగ వాని తరుణి బిడ్డ
లను దరికి దీసి యింటిల్ల పనులు జేసి
తల్లి తనరారు - రుజను ,వార్ధక్య మందు
త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమ దగునె ?  
మద్యము సేవించు వాడు - మాన్యుడు జగతిన్
తధ్యము రోగస్థు డగును
మద్యము సేవించు వాడు - మాన్యుడు జగతిన్
మద్యమునకు దూరముగా
హృద్యముగా బ్రతుకు , ధన్యు డేయుగ మందున్  
గంగ మునిగి పోయె గంగ లోన
మంగళ కరమైన మాహేశ్వరుని శిర
స్సంగ పావన సుర గంగ భరత
భూమివరము తొలగిపోయె నఘము మును
గంగ మునిగి పోయె గంగ లోన
విష గుళిక యయ్యె గీతా వివేక రసము
కృష్ణ భక్తి జగతి నిండి , గీత విశ్వ
వ్యాప్త మై తనరార గా వచ్చె నీర్ష్య
అరయ కుత్సి తాలు దొలగ నౌష దీయ
విష గుళిక యయ్యె(యగును)గీతా వివేక రసము
భామిని పెండ్లాడి యొకడు బలి పశువయ్యెన్
కామాది షట్క విముఖత
లోమిన మునియయ్యు విధికి నోడి పతితుడై
తామసమున సురవేశ్యా
భామిని పెండ్లాడి యొకడు బలి పశువయ్యెన్
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి