సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

1, జనవరి 2013, మంగళవారం

బ్లాగరులకు -2013- క్రొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు


             హిత సమాజ నిర్మాణ బాథ్యత వహించి

                జనుల చైతన్య పరచు - విజ్ఞాన దాయ

                పోస్టులను వ్రాయు 'బ్లాగర్లు' మోదమంద

                నవ వసంత శుభాకాంక్ష లంద జేతు .

 

                                                                      ----- సుజన-సృజన

 

  

 

 

 

4 వ్యాఖ్యలు: