సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

20, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

భక్తి కైమోడ్చి పరమాత్మ ప్రాపు గనుము

పరగు విశ్వ మనంతము , భ్రమణ రూప

చలన చాలన సంవృత్త శక్తి మయము

అందుగల కోట్ల గ్రహ తారకాది చయము

కడు నసంఖ్యాక మయ్యును కక్ష్య విడవు


                                                                                
తాను నివ సించు విశ్వమే , తనకు సుంత

యైన బోధ పడుట లేదు , తాను శక్తి

మంతు డెట్లగు? విశ్వనియంత కన్న

నధికు డెట్లగు? నల్పాయువగు మనుజుడుభార్య బిడ్డలు తాను – ఈమాత్ర మైన

చిన్న సంసార బాధ్యతే చేత గాని

మనిషి తనయంత కడు శక్తి మంతుడ నని

విర్ర వీగుట యది యెంత వెర్రి తనము ?ఆవరించిన గాలి , సూర్య కిరణాలు,

పుడమిపై నీరు ప్రాణుల పుట్టుక లకు

బ్రతుకుటకు ప్రాపు - లిందెట్టి భాగ్య మైన

తొలుగ - సృష్ఠించ నేర్చునే మలిగి తేర ?
ప్రకృతి పరమైన భాగ్యాలు బావు కొనుచు

దాతనే మరచు కృతఘ్నతా విధాన

భావనలు గల్గు మానవా! పతన మవకు

భక్తి కైమోడ్చి పరమాత్మ ప్రాపు గనుము

6 వ్యాఖ్యలు:

 1. ఏమీ చేతకాదు కాని మానవునికి అహంకరించడం బాగా తెలుసు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్లు జరగడం లేదనే నిజం తెలిసీ అంతా నా మహిమే నంటున్నాడు మనిషి .
   ధన్యవాదములు శర్మగారూ ,

   తొలగించు
 2. కష్టేఫలే శర్మగారి అభిప్రాయమే నాది కూడా.
  నిజమే మాస్టారు గారు,
  మానవునికి అహకరించడమే తెలుసు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అడు గడుగునా బ్రమలలో బ్రతుకీడుస్తూ నేనే గొప్ప అంటే చెల్లు బాటువుతుందా? భారతి గారూ! ఈ విషయంలో తల పండిన పండితులు కూడా పంతాలకు పోవడం విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది .
   ధన్యవాదములు

   తొలగించు
 3. తమ ఉనికిని గొప్పగా చాటుకోవటానికి మానవుడు తాపత్రయ పడుతూనే ఉంటాడు,

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మానవత్వం నిలుపుకో గలిగితే చాలు , మహనీయత మాట దేవుడెరుగు .
   మెరాజ్ గారూ , ధన్యవాదములు .

   తొలగించు