సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

6, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

రామ ! రఘురామ ! శ్రీరామ ! రామ ! రామ !

ఈరేడు లోకాల నేకపత్నీవ్రత
మొక్క రామునికిగా కొండులేదు
ఒక్కటే మాటగ నొక్కటే శరముగ
నొక్కరాముండుగా కొండులేరు
ధర్మంబు దప్పని ధరణీశు డిలలోన
నొక్కరాముండుగా కొండులేరు
రక్షించు విభులలో రాణకెక్కిన యతం
డొక్కరాముండుగా కొండులేరు

నామజపమాత్ర తరియింప నాశ్రయ మిడ
నొక్కరాముండు తప్ప వేరొండు లేరు
పల్లె పల్లెన గుడులలో భజనలంద
నొక్కరాముండు తప్ప వేరొండు లేరు .


రాముడేలిన రామరాజ్యమందంతట
నెల మూడు వానలు నిలిచి కురిసె
రాముడేలిన రామరాజ్యమందంతట
ధర్మంబు నాల్గు పాదాల నడిచె  
రాముడేలిన రామరాజ్యమందంతట
ప్రకృతి సుభిక్షమై పరవశించె
రాముడేలిన రామరాజ్యమందంతట
ప్రజలలో సుఖ శాంతి పరిఢవిల్లె

నాడు రాముడే రక్షణ , నేడు రామ
నామ మా రాముకంటె కనంగ శత స
హస్ర మెక్కుడై నిల్చి , మహా మహిత ప్ర
భావ శీలమై రక్షించు భక్త జనుల .


శ్రీరామ పట్టాభి షేక చిత్తర్వుతో
యిళ్ళలో జేరెద రిచటి జనులు
తొలుదొల్త శ్రీరామతో మొదుల్ బెట్టక
యెట్టి వ్రాతలు గనుపట్టవిచట
పలుమార్లు రాముని ప్రణుతించి ప్రణుతించి
నిద్రకు జారుట నియతి యిచట
రామనామమ్ములు రంజిల్ల భజియించి
మంచాలు దిగుదురు మనుజులిచట

మరణ శయ్యను గూడరామా యనుటను
మాట గోల్పోవు చున్నను మరువ రిచట
యిచటి జన జీవనమున మమేకమయ్యె
రామనామమ్ము శ్రీరామ రామ రామ .


3, నవంబర్ 2015, మంగళవారం

" సాయి " _ దేవుడా ? కాదన్న చర్చ యేల ?
శ్రధ్ధా , సబూరిలు చక్కగా పాటించ
             హితబోధ చేసిన హితు డితండు
రెండు రూపాయల దండి దక్షిణ గొని
             కష్టాలు బాపిన ఇష్ట సఖుడు
రోగార్తులను తాకి  రుజ బాధలను బాపి
            తాననుభవించిన త్యాగ శీలి
' సాయి ! కాపాడ  రారా  ' యన్న తక్షణ
            మాదుకొను కరుణామయు డితండు
 
సర్వ దేవతా సత్తాక సద్గురుండు
సాయి నాధుండు –  తమ మనసార కోరి
చరణములు తాకి తరియింత్రు సకల జనులు
శరణు శరణంచు వేడి   ప్రశాంతి బొంద .
                                                                   *****                                                      

 
చాలిక వద్దండి  చాలయెక్కువయింది

గురుస్థాన స్థితులకు కూడని పని

కోటాను కోట్ల భక్తుల మనోభావాల

హననకు దిగకండి  ఆర్తి రగులు

అసలిదేమి ఘనత ?  పస గలదేని _ ప్ర

జా సమస్యలు లేవ ? చక్క దిద్ద

చదువు చెప్పించండి  సంస్థలు నెలకొల్పి

వైద్య మందించండి ఉద్యమించి

పేద వాళ్ళకీరెండె లాభించుగాని
 

" సాయి " _ దేవుడా ? కాదన్న చర్చ కాదు

అసలిదేమి రగడ ? ఆపరా ? యికైన

భరత సంస్కృతి కాదిది పరము లార !

               *****

పాద పూజకుగాని , ప్రవచనాలకుగాని

కానుక లడిగెనా కాంక్షదీర ?

రజిత సింహాసన రాజ భోగాలలో

మనసార తేలెనా తనివి దీర ?

తలకు గెడ్డాలకు తలలోని తలపుకు

నల్ల రంగలదెనా యుల్లమలర ?

ఏసీ గదులు కార్లు వాస యానాలకు

తనివార వాడెనా మనసుదీర ?
 

తిరిగి నాలుగిళ్ళు తెచ్చి భిక్షాన్నంబు

అనుచరులకుబెట్టి యపుడు తినెను

చిరుగుబొంత కట్టి సిరులిచ్చె జనులకు

సాయితోడ మీకు సామ్య మేల ?