సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

14, మార్చి 2017, మంగళవారం

మా కుల్లూరు - 5

మా కుల్లూరు
***********
అచ్యుత స్వామి గుడిప్రక్క నప్పు డెపుడొ
ఎవరు నిర్మించిరో గాని యెరుక పడదు
చెన్న కేశవ గుడి చాల శిధిలమయ్యె
విగ్రహము కూడ లేదు , పోవిడిచి రటులె .

బలిజలకు చెన్న కేశవు డెలమి కొలుచు
దైవమై గ్రాలు గాన ప్రాధాన్య మెరిగి
పూని గంగాధరం గారు భుజము మోపి
తలచి నిర్మించె క్రొత్తగా ధార్మి కుండు .

దేవ దేవుండు దేవేరు లీవిథముగ
దివ్య మంగళ మూర్తులై తీరి నిలువ
నెంత పుణ్యంబు జేశామొ యిచట బుట్టి
చెన్న కేశవ స్వామికి సేవ చేయ .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి