సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

17, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

కృష్ణుని రూపలావణ్యాలు

 


కృష్ణపరమాత్మ శోభనకృత మనోఙ్ఞ

రూపలావణ్యములుగాంచి రుక్మిణిసతి

అచ్చెరువు జెంది నిచ్చేష్టయయ్యె , పోత

నకును కట్టెదుట గన్పట్టి నటులె దోచు .

1 కామెంట్‌: