సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

హరికి ఉగాదిపచ్చడి

 


అల్లన నూనె జమిరి , ఆ

నల్లని మేనంత చిదిమి , నలుగెట్టి , హరిన్

మెల్లన కైసేసె మగని ,

తెల్లారకముందె సత్య , తెలుగుంగళలన్


ఇదుగో ! ఉగాది పచ్చడి ,

కుదురుగ కూర్చునుము స్వామి ! , కొంచము తిను , ఆ

తదుపరి నైవేద్య మిడుదు ,

' కుదరదు సత్యా! ఇదేమి ? గొంతుదిగుటలే ' .


స్వామీ ! మనమిపుడు , తెలుగు

భూమిపయి , ఉగాదిపర్వమున, కొలువయి యు

న్నా , మిచటి సంప్రదాయము ,

నామాట విని తినవలె , ప్రణామము లిడెదన్ .


సత్యమాట వినెను , సరసిజాక్షుడు తినెన్ ,

తినగ తినగ వేము తియ్యనయ్యె ,

ఆరు రుచులు గలిసి అద్భుత భక్ష్యమై

హరికి అమృతోప మయ్యె , స్వస్తి 👌 .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి