సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

21, ఫిబ్రవరి 2020, శుక్రవారం

కందానికి కూడ దురద .....కందకు దురదందు , రరెరె !
కందానికి కూడ దురద గట్టిగ కలదా ?              మందే లేదా ? మానుటె
మందా ? మరి కంద ప్రియుల మతులే మౌనో ?

శ్రీ ' సుసర్ల ' గారికి కృతఙ్ఞతలతో .....

20, ఫిబ్రవరి 2020, గురువారం

మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు


తన్వర్థభాగంబు తన్వికొసగి , భార్య
అర్థాంగి మనలోన యని తెలిపెను ,
నిరత నిశ్చల తత్త్వ నియమాన్ని పాటించి
కుదురుగా నుండుట కూడ నేర్పె ,
ఆనంద తాండవ మాడి , యాడుట నేర్పి
నందించుటే శక్తి కింధన మనె ,
తన జటా జూటంబు తగ భిగియగ గట్టి
బుధ్దిని తనువును ప్రోది బెట్టె ,

గళములో దాచు , నీలోని గరళ ముమిసి
లోకమును నాశ మొందించ బోకు మనెను ,
ఎన్ని నేర్పించె నీశ్వరు డీ జగతికి !
మాట వినకున్న ,  'లయమె' ప్రామాణికమ్ము .

17, ఫిబ్రవరి 2020, సోమవారం

శాక్యమౌనికరుణయే రూపమై కన్పించు తాపసి
త్యాగమే దేహమై తిరుగు మౌని
దుఃఖంపు విరుగుడు దొరక బట్టిన దొర
సత్య  మహింసల  సంగ కాడు
సిధ్ధార్థుడన్ పేర జీర నన్వర్థమై
బుధ్ధుడై వెలిగిన బోధకుండు
గాలిలో దీపాల కరణి మతము లున్న
తరుణాన  నిలిచె బౌధ్ద ప్రదాత

భరత మాతృ గర్భాన సంభవము చెంది
జగతి  నేలిన  దేవుడు శాక్యమౌని
ఏమిరా ! భారతీయుడ  ! యే మదృష్ట
మిది ? మన మిచట బుట్ట , కామితము గాదె !

కృష్ణం వందే .....

ముత్యాల జలతారు ముందుకు దిగజార్చి
తలమీద నెమలీక  వెలయ నిలిపి
పీతాంబరము గట్టి ప్రియమార కటివస్త్ర
మును ,  పైన మొలనూలు మురియ దీర్చి
పచ్చని పటము పైపంచగా వైచి
పొగడ దండలు మెడను దిగ నొనర్చి
నుదిటిపై కస్తూరి నును తిలకము దిద్ది
మురిసి బుగ్గలపైన ముద్దు లిచ్చి

కూలి యాతల్లి నేలపై కొంత యలసి
ఎంత  కైసేసినను నితడి కేదొ కొదువ
యౌ , నిదె ! మురళి , మరచితి , నను యశోద
దెంతదృష్టమొ కృష్ణ ! నీ దెంత కృపయొ !

16, ఫిబ్రవరి 2020, ఆదివారం

మాటలా ? చేతలా ?


మాటలను కూర్చి రచనల మాయజేయు
కవులు ! , పండొలిచి ప్రసంగ విథ వివిధ
భాగవత సంవిధ ప్రవచనాగమములు
సేయు బుధులు ! , మీ తీరులు చిత్త మలరు .

వృక్షో రక్షతి యందురె !
అక్షయముగ నొక్క మొక్క నల నాటి కడున్
రక్షించి పెంచి యటుపై
వీక్షింపుడు చెట్టు శోభ  విభవము దెలియున్ .

మాటలకే పరిమితమై
పాటింపరు చేతలు , పరిపాటి యిదే , యీ
నోటి పసగాళ్ళ తీరని ,
మోటుగ మాటాడ , పడుట , మోమాటేలా ?

ధర్మకార్య నిరతి మర్మమ్ము దెలిసిన
మాట కంటె చేత మహిత మెపుడు ,
శుష్కవాక్య ఝరులు శూన్య హస్త చయము
గాని ,  యిలను , పనికి రాని వెపుడు .

ఒక్క చేతి మీద నోలి రెండొందలు
మొక్కలు తగ నాటి నిక్కువముగ
రక్షణ నొనగూర్చి  రమణమై కడుపెంచి
పెద్ద జేసినాడ తద్దయు కడు .

నేడవి యిరవై యడుగులు
శోడష కళ లూని పెరిగి శుంభద్యశమై
కూడి నన పూప పిందెల
పోడిమితో కాపుకొచ్చె  మోదము గూర్చెన్ .

అమ్మ గుడికి శోభ లలరారె పచ్చంగ
దర్శనీయ మగుచు తరులు లతలు ,
జన్మ ధన్యమయ్యె ,  జనని పోలేరమ్మ
కృపలు కూడ నాకు సఫలమగుట .